Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2014

Regulatory
Försäljningen ökar med 13 %

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 31,9 (28,3) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -9,8 (-2,3) mkr motsvarande en rörelsemarginal på -30,5 (-8,1) procent
  • Rörelseresultatet belastades med processkostnader om totalt 12,4 mkr
  • Rörelseresultat exkl. processkostnader uppgick till 2,6 mkr motsvarande en rörelsemarginal på 8,3 procent
  • Resultat efter skatt uppgick till -7,6 (-1,7) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,43 (-0,10) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -18,4 (16,1) mkr

  VD:s kommentar  

Bolagets försäljning växer med 13 % första kvartalet 2014 och omsättningen landar på 31,9  (28,3) mkr. Rörelseresultatet för perioden är -9,8 (-2,3) mkr. Det negativa resultatet beror enbart på processkostnader hänförliga till tvisten med Cellebrite Synchronization Ltd. Exkluderat dessa kostnader är rörelseresultatet 2,6 (-2,3) mkr - en förbättring med nästan 5 mkr jämfört med samma period föregående år.

Processen har totalt belastat bolaget med 22,4 mkr och för kvartalet med 12,4 mkr. Utfallet avviker från det estimat bolaget tidigare gav på totalt 20 mkr. Ytterligare ombudskostnader har tillkommit efter det att förlikningen träffats. Det är bra att vi nu kan lämna tvisten bakom oss och fokusera på vår växande affärsverksamhet.

Vi fortsätter växa globalt. Försäljningen ökar i samtliga regioner.  Den största ökningen i kronor står EMEA för. Asien- & Rysslandregionen har den största procentuella ökningen där försäljningen fördubblats under Q1. Tillväxten visar att våra satsningar bär frukt och att våra produkter har en ökad efterfrågan över hela världen.

Under perioden har vår ansvarige platschef i Nordamerika gått i pension och en efterträdare har rekryterats och tillträtt. Nordamerika är fortfarande en av våra viktigaste tillväxtmarknader och har potential att bli den största regionen för bolaget. I samband med nyrekryteringen har vi omdisponerat säljresurserna med intensifierat fokus på rättsvårdande myndigheter på delstatlig och lokal nivå.

EMEA är vår stabilaste och samtidigt mest mogna marknad med fortsatt stark efterfrågan. Vi har med vår starka ställning visat att även på en så pass mogen marknad finns det utrymmer för fortsatt tillväxt.

Vår satsning på Asien går fortsatt bra, och från första januari startade vi med direktförsäljning i både Australien och Nya Zeeland. Vår egen närvaro har uppskattats av kunderna. I Kina har vi flyttat in i egna lokaler och är nu totalt tre stycken anställda i vårt dotterbolag där.

Utbildningsverksamheten fortsätter, även den, att växa. Under Q1 utgjorde 9 % (7 %) av bolagets omsättning utbildning. Utbildningar är mer personalintensiva varför vi också utökar antalet kontrakterade och certifierade lärare för att möta den ökande efterfrågan.

Marknaden för mobiltelefoner polariseras allt mer, å ena sidan ökar antalet smartphones dramatiskt å andra sidan finns ett enormt behov av enkla och billiga ”vanliga” telefoner så kallade ”china clone” phones. Orsaken till smeknamnet är att dessa ofta tillverkas billigt i Kina, och säljs under väldigt många olika namn och varumärken. Behovet av en kriminalteknisk lösning för alla dessa telefoner har ökat dramatiskt den senaste tiden. För att möta det nya behovet har vi utvecklat en generisk lösning för dessa telefoner. Vi kallar produkten PinPoint.

PinPoint är en tilläggsprodukt till XRY Complete och vänder sig till kunder som har behov av att kunna avläsa China clone phones. PinPoint är unik i sin smidighet och funktion jämfört med konkurrerande produkter. PinPoint bedöms öka försäljningen till befintliga kunder samtidigt som vi höjer den årliga licensintäkten för varje aktiv licens.

Vi fortsätter arbetet med att stärka bolagets tillväxt och marknadsposition.

 

Stockholm i april 2014

Joel Bollö, VD

 

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2014 klockan 08:00 CEST.