Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Valberedning

Valberedningen representerar aktieägarna och har till uppgift att lämna förslag till årsstämman bland annat avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor samt arvode för dessa. Vidare ska förslag också lämnas om eventuell ersättning för utskottsarbete samt om val och arvodering av extern revisor.

I valberedningens uppdrag ingår också att föreslå ordförande till årsstämman samt hur valberedningens ledamöter skall utses. Dessa ledamöter skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie bolagsstämma.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess ny valberedning utsetts. Förändringar i valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen

Valberedningen består av David Zaudy, Christian Hellman och Erik Ivarsson, representerandes de tre röstmässigt största aktieägarna.

Valberedningen föreslår att om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är utfört beslutar återstående ledamöter om ny ledamot skall utses, och utser i så fall ny ledamot med beaktande av att valberedningen skall representera bolagets samtliga aktieägare. I samband med eventuell rekrytering av styrelsemedlemmar kan valberedningen be bolaget ta skäliga kostnader för externa konsulter om den bedömer det lämpligt.

Valberedningens uppgift är att ta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelse- och revisorsarvoden samt förslag till valberedningsförfarande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@msab.com.