Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Bolagsordning

§1. Bolagets företagsnamn är Micro Systemation AB (publ).

§2. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm kommun, AB-län.

§3. Bolagets verksamhet skall bestå av utveckling och försäljning av dataprogram samt därmed förenlig verksamhet.

§4. Aktiekapitalet skall vara lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kr.

§5. Antalet aktier skall vara lägst 17 000 000 och högst 68 000 000 st.

§6. Aktierna skall utges i tre serier, serie A, Serie B och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 8 000 000 aktier, aktier av serie C kan utges till högst det antal som motsvarar 5% av bolagets utestående aktier samt aktier av serie B till högst det antal som motsvarar 100 procent av bolagets utestående aktier. A-aktie medför 10 röster per aktie, B-aktie medför 1 röst per aktie och C-aktie medför 1 röst per aktie. Vid ökning av aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission, skall innehavare av aktier av serie A, serie B samt serie C äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. Om bolaget beslutar ge ut teckningsoptioner eller konvertibler genom kontantemission eller kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner, som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i

möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. C-aktier skall inte ha rätt till vinstutdelning. Vid utskiftning av bolagets tillgångar i samband med bolagets likvidation skall dessa fördelas lika mellan samtliga aktier oavsett aktieslag, dock att varje C-aktie inte skall erhålla högre belopp än ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde.

§7. Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1-31/12.

§8. Envar äger på bolagsstämma rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier.

§9. Styrelsen skall bestå av 3-6 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§10. Bolaget skall ha 1-2 ordinarie revisorer.

§11. På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande på stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av minst en justeringsman
5. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall koncernårsredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning och i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning
8. Beslut om disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om avstämningsdag för beslutad utdelning.
10. Beslut ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
11. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
12. Val av styrelse och i förekommande fall revisor
13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast tre veckor före stämman.

§13. Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§14. För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§15. Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § 2 st. aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§16. A-aktie skall kunna omvandlas till B-aktie i nedan angiven ordning. Framställan om sådan omvandling skall göras skriftligen till bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier, som önskas omvandlade och om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa som omvandlingen skall om fatta. Styrelsen för bolaget är skyl dig att på närmast följande styrelsesammanträde efter framställningen behandla ärendet. C-aktie som innehas av bolaget själv skall genom beslut av styrelsen kunna omvandlas till B-aktie. Omvandlingen av A-aktie eller C-aktie skall utan dröjsmål anmälas för registrering och är verkställd, när registrering sker. Styrelsen har rätt att besluta om minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet enligt denna bolagsordning, genom inlösen av samtliga C-aktier. Vid inlösen skall innehavare av C-aktie vara skyldig att ta emot lösen för aktien med ett belopp motsvarande aktiens kvotvärde. Innan minskningsbeslutet verkställs skall genom beslut av styrelsen ett belopp motsvarande minskningsbeloppen avsättas till reservfonden.