Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Styrelse

Styrelsen har som övergripande uppgift att förvalta bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning på bästa möjliga sätt. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation samt fastställa budget och årsbokslut. Vidare ansvarar styrelsen för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål, större investeringar, tillsättningar av och ersättningar till VD och ledande befattningshavare samt löpande uppföljning av verksamheten under året.

Styrelsen ansvarar för att bolaget har god intern kontroll. Styrelsen fastställer årligen attestinstruktion, instruktion för den ekonomiska rapporteringen och en arbetsordning för styrelsen som tillsammans med VD-instruktionen bland annat reglerar arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

Styrelseordföranden leder styrelsens arbete och ser till att det sköts i enlighet med den svenska aktiebolagslagen, relevant regelverk och god sed. Dessutom ansvarar ordföranden för den löpande kontakten med bolagets ledning samt för att styrelsens beslut verkställs på ett lämpligt sätt.

Vid varje styrelsemöte sker en genomgång av aktuellt affärsläge, bolagets resultat och finansiella ställning, utsikter för resten av året samt utvalda teman som till exempel produktutveckling, marknadsföring och försäljning, budget och långsiktig verksamhetsplanering.

Bernt Ingman
Bernt Ingman
ordförande

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1954
Utbildning: Civilekonom
Nuvarande sysselsättning: Styrelseordförande MSAB
Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Beijer Ref AB, Pricer AB och SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB. CFO i Husqvarna AB, Munters AB, Gunnebo AB och Doro AB.
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav: 10.000 (31/8 – 2021)
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i TagMaster AB, styrelseordförande i Skawen Holding AB och styrelseordförande i Handelsbankens lokalkontor i Kista.

Ann Hellenius
Ann Hellenius

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1974
Utbildning: Linköpings Universitet
Nuvarande sysselsättning: CDO/CIO på Scandic Group
Tidigare uppdrag: CIO på Bankgirot, CIO på Stockholms Stad
Styrelseledamot sedan: 2019
Aktieinnehav: 0
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i H&H Group, HiQ International AB, Volvofinans Bank AB, Synsam AB, Conapto Group Holding AB

Linda Nyberg
Linda Nyberg

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1969
Utbildning: Uppsala Universitet. University of Alberta, Kanada. Unviversité de Sorbonne, Paris
Sysselsättning: AniCura Group Corporate Affairs and Brand Director. Tidigare marknads- och affärsutvecklingschef på Flaire AB, marknads- och kommunikationschef på Apoteket AB samt Vice President Media Relations and Online Communications Essity (fd SCA AB), journalist på bland andra SVT, TV3, TV4 och Aljazeera
Styrelseledamot sedan: 2019
Aktieinnehav: 0
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Elly Media AB och Flaire AB, Kommunikationsdirektör på AniCura, Mars Pet Care. Styrelseledamot i C-Green Technology AB,  Flaire AB och Elly Media AB.

Fredrik Nilsson
Fredrik Nilsson

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive oberoende i förhållande till större ägare.

Född: 1967
Utbildning: Civilingenjör
Nuvarande sysselsättning: Vice President of the Americas, Axis Communications
Tidigare uppdrag: Ledande befattningar inom Axis Communications
Styrelseledamot sedan: 2021
Aktieinnehav: 30.000
Övriga styrelseuppdrag: Olika styrelseuppdrag för branschorganisationen Security Industry Association som samlar ledande experter inom säkerhetsbranschen i USA.

Jan-Olof Backman
Jan-Olof Backman

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1961
Utbildning: Civilingenjör KTH och University of Washington.
Nuvarande sysselsättning: Affärs- och koncernutvecklingschef Coor Service Management.
Tidigare uppdrag: Managementkonsult McKinsey & Co samt vd fastighetsbolag.
Styrelseledamot sedan: 1999
Aktieinnehav: 181 310 B-aktier privat och via bolag.
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Vasakronan AB, Logent Holding AB, 24Storage AB

Peter Gille
Peter Gille

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, respektive större aktieägare.

Född: 1962
Utbildning: Uppsala universitet (Computer Science) och Executive MBA vid École des Ponts Business School
Nuvarande sysselsättning: Affärs- och koncernutvecklingschef Coor Service Management.
Tidigare uppdrag: Oracle, CEO Nexus Technology
Styrelseledamot sedan: 2020
Aktieinnehav: 8000
Övriga styrelseuppdrag: Swecare foundation, XMReality AB, Kvalprak AB