Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Tredje kvartalet 2023

Regulatory
Webinar kl 10:00: https://investors.msab.com/investors/presentations/ 

Sammanfattning juli - september 2023

· Nettoomsättningen uppgick till 108,0 (93,7) MSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 10 procent.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 25,1 (8,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 23,2 (9,2) procent.
· Resultat efter skatt uppgick till 19,5 (6,8) MSEK.
· Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,06 (0,37) SEK.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (0,0) MSEK.

Vd har ordet
Efter en knapp månad i bolaget kan jag konstatera att Q3-resultatet ser starkt ut och att bolaget är finansiellt stabilt. MSAB är ett spännande bolag med en mycket viktig uppgift i samhället - att förse rättsvårdande myndigheter och organisationer med digitala, innovativa och kundanpassade forensiska produkter som förebygger och löser brott.

Jag har redan identifierat starka tillgångar i MSAB när det kommer till innovation, teknisk kompetens och kundnöjdhet. Jag har också börjat se ett antal strategiska möjligheter för MSAB. Det finns även potential att utveckla försäljningsverksamheten och att bättre anpassa affärsmodeller till marknadens krav och förutsättningar. Detta inkluderar givetvis vilka produkter vi säljer till vilka marknader och vilka kunder samt hur vi mäter, följer upp finansiellt och organiserar oss för att uppnå ökad effektivitet. Vi har en stabil position på marknaden men har inte utvecklats i samma takt som våra konkurrenter under senare år och jag har en viktig uppgift att bryta den trenden. Min ambition är att uppnå tydligare affärsfokus i kombination med att tillvarata bolagets potential bättre, så att vi på sikt även ska kunna visa det i synliga resultat. 

Jag vill också att vi blir tydligare i MSAB:s rapportering till kapitalmarknaden så att våra intressenter lättare förstår vad de kan förvänta sig av oss som bolag. Vi tar ett avstamp i denna rapport och min målsättning är att kunna rapportera status på vår förändringsresa, med större tydlighet, redan i Q4-rapporten.


Stockholm, oktober 2023

Peter Heuman
vd MSAB

Informationen i denna rapport är sådan som MSAB, org.nr 556244-3050, är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen i denna rapport lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2023 kl 08:00 CEST.
 

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Heuman, vd MSAB, peter.heuman@msab.com
Tony Forsgren, CFO MSAB, tony.forsgren@msab.com