Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Tredje kvartalet 2019

Regulatory


Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 4,4 procent till 93,3 (89,4) mkr, (-1 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 19,9 (20,1) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,3 (22,5) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 19,1 (14,7) mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,03 (0,79) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,5 (-12,6) mkr

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 2,8 procent till 223,7 (217,7) mkr (-3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (24,0) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 1,2 (11,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (20,4) mkr
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,13 (1,10) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (-23,7) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 58,0 (70,5) mkr

VD’s kommentarer


Det tredje kvartalets resultat efter skatt uppgår till 19,1 mkr, en förbättring med 30 % i jämförelse med samma period föregående år. Resultatet baseras på en omsättning om 93,3 mkr, vilket är den näst högsta kvartalsomsättningen i bolagets 35-åriga historia.

Vi har arbetat med effektiviseringar avseende våra arbetssätt samt sälj- och marknadsinsatser, vilket jag ser effekter av i det tredje kvartalet, som är starkt. MSAB har en bruttomarginal på över 91 procent för perioden. Med en så hög bruttomarginal är det ännu viktigare att fokusera på tillväxt. Ökad tillväxt innebär per automatik en ökad vinst och vinstmarginal.

I början av 2018 började MSAB medvetet satsa på att förstärka organisationen i ett högre tempo än vi fram till dess gjort.
Orsaken till att vi tog det beslutet var enkel. Vi såg att några delar av organisationen behövde stärkas upp för att vi fortsatt skulle ”stay in business”. Utöver det såg vi två stora tillväxtområden, decentralicerade avläsningar samt snabba och precisa analyser av avläst data. Våra lösningar är nu effektivare och kraftfullare  än någonsin inom både avläsning och analys av mobiltelefoner.

Decentralicerade lösningar, är de lösningar där vi erbjuder icke experter att på ett rättssäkert sätt läsa av och säkra bevis i beslagtagna telefoner. Vi har fortsatt framgång med våra frontline lösningar, även om vi i det senaste kvartalet temporärt säljer färre frotline än förra året så är detta ett av bolagets största framtida tillväxtområden. Fram tills idag är MSAB det bolag som installerat flest Frontline lösningar i världen. Hos varje kund där det är ett begränsat antal experter som sköter avläsningen av mobiler är väntetiderna för avläsning långa. Oacceptabelt långa. Lösningen stavas Frontline.

Vi har kartlagt världens alla stora städer och  konstaterat att det endast är en bråkdel av dessa som har implementerat någon form av decentraliserad lösning för säkring av digitala bevis. Vår bestämda uppfattning är att vi skulle kunna göra polisen långt mer effektiv i sin brottsbekämpning genom att implementera Frontline lösningar.

När innehållet väl har extraherats ur den misstänktes mobiltelefon gäller det att snabb och precist hitta relevant information. Mobiltelefoner innehåller så mycket data att det är i stort sett omöjligt att inom rimlig tid hitta bevis genom att manuellt söka efter relevant information.

XAMN – vårt analysverktyg har förädlats till att bli marknadens tekniskt mest avancerade taktiska analysverktyg. På några få minuter och med endast tre knapptryckningar kan polisen hitta exakt vad de letar efter bland miljontals artefakter. Inget annat verktyg är så snabbt och precist som XAMN är idag.

I takt med att telefonerna blir allt säkrare har också möjligheten att komma in i dem blivit allt svårare. Som en del i den förstärking vi gjort har vi framgångsrikt utökat stöd även för de mest komplicerade telefonerna på marknaden. Vår målsättning är att vi ska vara bäst i världen på att komma åt innehållet i alla på marknaden förekommande telefoner. Vi löser modell för modell kontinuerligt och framgångsrikt.

Vi fortsätter investera i vår organisation. och vårt produkterbjudande samtidigt som vi expanderar våra sälj- och marknadsinsatser på befintliga marknader men främst i nya regioner där vi ser potential. Synonymt för alla våra investeringar är att de är helt fokuserade på och ämnade för att maximera den stora tillväxtpotential vi ser i den marknad vi verkar på.

Jag är stolt över att vara verkställande direktör för MSAB, för det arbete vi gör bidrar till att skapa ett säkrare samhälle, Med våra verktyg kan våra kunder bli ännu effektivare i sin brottsprevention.

Stockholm i oktober 2019

Joel Bollö

Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2019 klockan 08:00 CEST.
Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.