Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Tredje kvartalet 2018

Regulatory

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 0,4 procent till 217,7 (216,9) mkr (-2 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,0 (51,9) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 11,0 (23,9) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,4 (38,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,10 (2,12) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -23,7 (-2,7) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 70,5 (76,3) mkr

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 12,4 procent till 89,4 (102,0) mkr, (-19 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 (40,0) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 22,5 (39,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,7 (30,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,79 (1,65) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -12,6 (-1,0) mkr

VDs kommentarer

Omsättningen uppgick till 217,7 (216,9) mkr för årets första nio månader. Rörelseresultatet blev 24,0 (51,9) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 11,0 (23,9) procent. Omsättningen i kvartalet uppgår till 89,4 (102,0). Bolaget har endast vid ett tidigare tillfälle påvisat en så hög kvartalsomsättning, vilket  är jämförelsekvartalet från 2017, som påverkades starkt av en enskild stor order i Tyskland. En lägre försäljning i årets kvartal samt forsatta investeringar för framtida tillväxt påverkar kvartalets resultat, vilket uppgår till 20,1 (40,0) mkr.

Marknaden för mobile forensic utvecklas och förändras snabbt. Ett stort tillväxtområde är det vi kallar Frontline, dvs lösningar som är avsedda att decentralisera förmågan hos polisen att tillgodogöra sig digitala bevis. En förmåga som måste finnas så nära brottsplatsen i tid och rum som möjligt. Ett populärt uttryck inom brottsbekämpning är ”critical 48 hours”, dvs kan man inom denna tid säkra relevanta bevis ökar möjligheten till brottsuppklarande med så mycket som 50%. Idag har i princip alla misstänkta en mobiltelefon eller någon annan form av digital enhet. Det är också i dessa som merparten av de avgörande bevisen återfinns. En decentralisering av kompetensen att tillgodogöra sig digitala bevis är således ett måste för att polisverksamheter skall kunna utföra sitt arbete med gott resultat. Vi ser att våra kunders insikt om detta behov ökar. Detta reflekteras även i vår försäljning. Andelen nyförsäljning som är i kategorin Frontline är högst påtaglig jämfört med för bara några år sedan. Vi är samtidigt övertygade om att vi bara har skrapat på ytan av våra kunders behov av dessa lösningar.

Vi har globalt tittat på städer i Stockholms storlek och större och kan konstatera att det endast är en bråkdel av dessa som har implementerat någon form av decentraliserad lösning för säkring av digitala bevis. Vår bestämda uppfattning är att vi skulle kunna göra polisen långt mer effektiv i sin brottsbekämpning genom att hjälpa dem med Frontline lösningar. Ett bra exempel är London Metropolitan Police som tidigt investerade i vår Kiosk-lösning och framgångsrikt i flera år gjort London till en säkrare plats. Den här utvecklingen är ingen nyhet för MSAB. Vår produktmix i MSAB Eco-systemfamiljen är väl utformad för att svara mot marknadens efterfrågan.

MSABs kärnkompetens är att kunna låsa upp, extrahera och dekryptera information i digitala enheter. Denna kompetens återfinns i vår programvara XRY, som sedan flertal år är väl etablerad på de forensiska labben i en stor del av världen. Våra Frontline-lösningar utgörs av samma kärnprodukt, förpackad i en användarvänlig plattform för att kunna användas av nästan vilken polisman/kvinna som helst. Vi benämner dessa lösningar; Kiosk, Tablet och XRY Express. Ett par större exempel på kundorder av dessa produkter är franska Gendarmerie Nationale,  som meddelades om i juli samt bolagets stora order till Tyskland i tredje kvartalet 2017.

Tid är som sagt viktigt för att kunna säkra viktiga bevis. För att göra detta effektivt och bäst i världen har vi nu lanserat den snabbaste och mest avancerade versionen av XAMN någonsin. Med XAMN 4.0 kan våra kunder  kvickt och rättssäkert jobba med bevis från mobiltelefoner på ett aldrig tidigare så effektivt sätt. 

MSABs lösningar svarar upp mot en utmaning som ingen rättsvårdande myndighet kan värja sig från. Vår uppfattning är  att det endast är en tidsfråga innan all polisverksamhet världen över kommer behöva någon form av Frontline lösning. Detta ger för handen att geografisk expansion är ytteligare en viktig vertikal i MSABs framtida tillväxt. Förutom EMEA och Nordamerika är MSAB sedan ett antal år etablerade i Asien med dotterbolag i Kina, Singapore, Australien och nu senast Japan. Vi har för avsikt att land för land fortsätta vår etablering och expansion.

Vi gör fortsatta investeringar i vår organisation. Dels investerar vi kontinuerligt i vårt produkterbjudande och dels expanderar vi våra sälj- och marknadsinsatser på befintliga marknader men främst i nya geografier där vi ser potential. Synonymt för alla våra investeringar är att de är helt fokuserade på och ämnade för att maximera den stora tillväxtpotential vi ser i den marknad vi verkar på.

Som ofta kommer investeringarna först och resultatet i form av tillväxt sedan, vilket leder till en temporär försvagning av bolagets resultat. Viktigt att poängtera är att det vi i huvudsak säljer är en licens att använda vår mjukvara. Detta innebär en skalbar affärsmodell, vilken bevisar sig i tredje kvartalet med en nivå på försäljningen som tar oss till en rörelsemarginal över 20 procent. Till det skall läggas att våra kunder i allt väsentligt förnyar sina licenser, vilket medför en hög grad av återkommande intäkter.

Som VD för MSAB ser jag ljust på framtiden och våra tilllväxtmöjligheter, naturligtvis inte befriat från varken utmaningar eller satsningar där effekten kommer med viss fördröjning. Min fulla övertygelse är att det vi gör är så pass viktigt och nödvändigt för rättsvårdande myndigheter att jag inte kan förhålla mig annat än positiv. Både till hur vi bidrar till samhället men även till våra framtida tillväxtmöjligheter.

Stockholm i oktober 2018

Joel Bollö
Verkställande direktör

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.