Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Tredje kvartalet 2016

Regulatory
Rekordomsättning under tredje kvartalet

Tredje kvartalet

·          Nettoomsättningen ökade med 20,2 procent till 71,6 (59,6) mkr, (21,9 procent i lokala valutor)

·          Rörelseresultatet ökade till 23,3 (15,3) mkr

·          Rörelsemarginalen uppgick till 32,5 (25,7) procent (33,2 procent i lokala valutor)

·          Resultat efter skatt uppgick till 18,3 (12,0) mkr

·          Resultat per aktie uppgick till 0,99 (0,66) kr

·          Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 27,5 (14,4) mkr

Januari - september

 

·          Nettoomsättningen ökade med 5,4 procent till 170,4 (161,7) mkr (7,5 procent i lokala valutor)

·          Rörelseresultatet uppgick till 37,1 (38,2) mkr

·          Rörelsemarginalen uppgick till 21,8 (23,6) procent, (22,7 procent i lokala valutor)

·          Resultat efter skatt uppgick till 28,2 (29,2) mkr

·          Resultat per aktie uppgick till 1,53 (1,60) kr

·          Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 36,0 (37,1) mkr

·          Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 107,1 (84,9) mkr

 

VDs kommentarer

 

MSAB gör sitt bästa tredje kvartal någonsin med en rekordomsättning och god vinstmarginal. Affärer  som har haft långa ledtider har nu blivit konkreta avtal.

Omsättningen i tredje kvartalet växte med 20,2 procent och uppgick till 71,6 (59,6) mkr. EBIT ökade till 23,3 (15,3) mkr, motsvarande en EBIT-marginal på 32,5 (25,7) procent. För årets första nio månader växte omsättningen med 5,4 procent och uppgick till 170,4 (161,7) mkr. EBIT minskade till 37,1 (38,2) mkr vilket motsvarar en EBIT-marginal på 21,8 (23,6) procent. Den lägre EBIT-nivån för årets första nio månader är hänförlig till en fortsatt tillväxtsatsning och därmed ökade personalkostnader. Valutajusterat är försäljningstillväxten 7,5  (23,3) procent för perioden. Det tredje kvartalet visar styrkan i vår affärsmodell. En högre omsättning gav ökad vinst med starkare EBIT-marginal. 

Det tredje kvartalet är det viktigaste för vår verksamhet i USA då alla federala myndigheter, och därmed våra kunder, har årsbokslut den sista september.  Nordamerika blev vår största region under kvartalet och vår verksamhet i Nordamerika fortsätter att expandera då efterfrågan är stark och förtroendet för vårt erbjudande växer bland kunderna.

Med dotterbolag i Singapore på plats har vi nu bolag i totalt sju länder utanför Sverige och egen personal i ytterligare fyra. Vi har valt att ha kontor på plats därför att många av våra kunder vill göra affärer lokalt. Vår framgång bygger mycket på att vi har personal som kan den lokala marknaden och förmåga att snabbt bygga upp ett förtroende bland våra kunder. Vi kommer att fortsätta vår internationella expansion i takt med en ökande potential.

De smarta mobilerna blir allt mer avancerade och komplexa. Det innebär också att rättsväsendet utmanas på ett sätt som vi aldrig tidigare upplevt. Vi har succesivt expanderat vårt erbjudande från avläsning till analys av stora datamängder. Idag hanterar våra systemlösningar informationsflöden från en betydande mängd digitala enheter. Med MSAB Ecosystem adresserar vi nu kärnan i det som utgör dagens och morgondagens brottsutredningar. MSAB Ecosystem som lanserades i slutet av förra året har mött mycket positivt gensvar hos våra kunder. Det är ett produkterbjudande som riktar sig till en hel polisorganisation och effektiviserar polisens arbetsprocesser av digitalt bevis- utredningsmaterial. Det mer kompletta produkterbjudandet syftar också till att ta oss högre upp i värdekedjan hos våra kunder och därmed kunna generera ökade intäkter per kund.

Inte minst den svenska polisen och dess organisation har fått mycket kritik i media den senaste tiden. En fråga som ofta framkommer är att polisen inte har de verktyg som de behöver och att polisen har problem med att få mobiler och datorer analyserade i tid. Vi är övertygade om att våra produkter kan underlätta polisernas vardag och se till att de blir mer effektiva och löser fler brott.

MSABs tredje kvartal uppvisade stark tillväxt. Det är dock viktigt att komma ihåg att bolaget även i fortsättningen kommer att ha en varierande tillväxt från kvartal till kvartal på grund av våra kunders köpmönster. Vi känner oss trygga inför framtiden då trenden av långsiktig tillväxt är stark. Behovet av att läsa av och analysera innehållet i beslagtagna mobiltelefoner fortsätter att öka. Vi ser hur allt fler myndigheter runt om i världen börjar se över hela sin digitala strategi och det är precis vad  MSAB arbetat och planerat för.

 

Stockholm i oktober 2016

 

Joel Bollö

Verkställande direktör