Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Tredje kvartalet 2014

Regulatory
 

Försäljningstillväxten tog fart i tredje kvartalet

 

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 42,3 procent till 45,9 (32,3) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 11,4 (1,6) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 24,7 (5,1) procent
 • Resultat efter skatt ökade till 10,0 (1,2) mkr
 • Resultat per aktie ökade till 0,56 (0,07) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 1,1 (-1,0) mkr

 

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 19,6 procent till 115,4 (96,5) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -5,4 (4,4) mkr motsvarande en rörelsemarginal på -4,6 (4,6) procent
 • Rörelseresultatet belastades med processkostnader om totalt 12,4 mkr samt engångskostnader för incitamentsprogram om 9,2 mkr
 • Rörelseresultat exkl. processkostnader och engångskostnader för incitamentsprogram uppgick till 16,3 (6,7) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 14,1 (7,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,2 (4,1) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,23 (0,23) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8,6 (18,7) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 42,1 (50,8) mkr

 

VD:s kommentar

Bolagets försäljning växer med 20 % från januari till september och nettoomsättningen för perioden uppgår till 115,4 (96,5) mkr. Rörelseresultatet är -5,4 (4,4) mkr för de inledande nio månaderna. Det negativa resultatet beror på processkostnader och kostnader för incitamentsprogram hänförliga till första halvåret. Exkluderat dessa engångskostnader är rörelseresultatet 16,3 (6,7) mkr - en förbättring med 143 % jämfört med samma period föregående år.

Vi fortsätter att stärka våra relationer med allt fler viktiga kunder och vi får nu bekräftelse på att vårt fokus på innovation och kvalité uppskattas av marknaden.

Den starka tillväxten sker i flera regioner parallellt. Det är många mindre order och inte enstaka affärer som gör att bolaget nu växer snabbt. Vi ser resultatet av den strategiska produktutvecklingen samt vår målmedvetna bearbetning av nya marknader och kundsegment. Tack vare vår inriktning på strategisk försäljning och våra kunders pågående effektiviseringsarbete kan vi nu öka försäljningen trots myndigheternas fortsatt ansträngda investeringsbudgetar. Behoven att öka verkningsgraden hos brottsutredande myndigheter är fortsatt stora.

I slutet av juni fattade högsta domstolen i USA ett beslut om att det krävs tillstånd för en polis att undersöka en mobiltelefon. Apple och Google gör sina operativsystem allt säkrare för obehöriga att komma åt information i dessa. Allt detta är tecken på hur mycket och viktig information vi lagrar i våra smartphones. Det Micro Systemation levererar blir allt mer strategiskt viktigt för rättsvårdande myndigheter. Det handlar inte bara om vad utan allt mer om hur vi säkerställer avläst data ur telefonerna.

Vi ser hur tröskeln för någon ny aktör att komma in på vår marknad höjs allt mer. Att det kriminaltekniska innehållet i mobiltelefoner nu diskuteras på absolut högsta juridiska och polisiära nivå visar på betydelsen av våra lösningar.

I Europa återfinns många kunder som har använt våra system under lång tid och det är en marknad där vi har en bred penetration. Trots att marknaden, i vissa delar, kan uppfattas som mogen visar årets siffror, med en tillväxt på 20 %, att potentialen för våra lösningar fortsatt är mycket god.

Det sker stora förändringar på flera av våra nyckelmarknader. Svenska polisen håller på med den mest omfattande omorganisationen på länge. Sveriges 21 polismyndigheter ska bli en övergripande myndighet. Den nya myndigheten ska vara på plats den 1 januari 2015. Omorganisationen skapar osäkerhet om hur och vem som i framtiden ska besluta om investeringar i systemlösningar och utrustning. Micro Systemation har goda kontakter med svensk polis och ser möjligheter att förstärka samarbetet ytterligare.

Nordamerika fortsätter att växa starkt och tillväxten för årets första nio månader är 26 %. Det är både befintliga och nya kunder som skapar tillväxten. Nordamerika står för en allt större andel av bolagets försäljning och vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra lösningar. Inte minst inom delstats- och lokalpolis. Vi fortsätter stärka vår organisation i regionen.

Asien är en mer diversifierad marknad där samtliga länder utom Kina visar tillväxt.

Utbildningsverksamheten fortsätter växa. Produkterna och lösningarna blir allt mer komplexa och för att maximera nyttan av kundernas investeringar samt hantera avläst data krävs vidareutbildning. Utbildningsverksamheten har växt med över 40 % i år och står för 8 % av vår omsättning.

 

Stockholm i oktober 2014

Joel Bollö

Verkställande direktör

 

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 oktober 2014 klockan 08:00 CEST.

 

         Styrelseordförande Henrik Tjernberg, tel. 08-739 02 70,henrik.tjernberg@msab.com