Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Tredje kvartalet 2004

Regulatory

2004-10-28 15:43:44

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3.169 tkr

· Resultatet efter finansiella poster var -4 527 tkr

· Bolaget har erhållit order från NIST i USA

· Bolagets har deltagit på ENFSI årliga konferens

· Bolaget har fått order från Schweiz på XRY

· Bolaget har erhållit stor order på Mobile Suite från England

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området mobil datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet.

Micro Systemation startades 1984. Nuvarande styrelseordföranden Henrik Tjernberg har funnits i företaget sedan 1985.

I juli 1998 levererades för första gången den helt egenutvecklade produkten SoftGSM, ett mjukvarumodem för kommunikation inom GSM-nätet. 2002 lanserades den uppgraderade versionen SoftGSM NG, med ett gränssnitt som fungerar för alla telefoner och handhållna enheter.

Våren 2001 lanserades nästa egenutvecklade produkt SoftNET. SoftNET är ett generellt verktyg för den mobila arbeten, SoftNET väljer automatiskt anslutning åt användaren även när man förflyttar sig mellan olika miljöer. Omkopplingen sker utan märkbart avbrott.

2003 lanserade bolaget ytterligare en egenutvecklad produkt – SoftGSM™ X-RAY. SoftGSM™ X-RAY gör det möjligt att snabbt avläsa avläsa innehållet i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. SoftGSM™ X-RAY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten är framtagen i samförstånd med svenska polismyndigheten. I samband med att version 2.0 lanserades Augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY.

VD kommenterar utvecklingen

För verksamhetsårets tredje kvartal presenterar Micro Systemation en låg försäljning. Omsättningen under perioden har i huvudsak bestått av mobile suite. Den order som bolaget fick från England kommer att levereras under kvartal fyra. Den låga omsättningen orsakas av att Micro Systemations marknadsinsatser fokuserats till en aktiv presentation av version 2.0 av XRY-systemet. Marknadens reaktion har varit övervägande positiv och mottagandet på den rad av mässor, seminarier och kundbesök som gjorts i stora delar av Europa har ytterligare stärkt bolagets närvaro. Vi har genom dessa insatser också effektivt lärt oss vilka metoder och systemkrav som ställs av utredande myndigheter i Europa. Stora likheter finns med den nordiska marknaden men även skillnader som vi nu anpassar produktutbudet för.

Leveransstart för XRY 2.0 har tidigare beslutats till den 1 november 2004. Systemet kommer då att stödja dryga 100-talet mobiltelefonmodeller från tillverkare som Nokia, Sony Ericsson, Motorola och Siemens. En omfattande utvecklingsplan för ytterligare telefonmodeller har fastställts. XRY kommer att vara ett levande projekt vars mål är att ständigt stödja en majoritet av existerande modeller på marknaden.

Lanseringen av den nya versionen har varit en bidragande orsak till det tredje kvartalets vikande omsättning. Kunder har avstått från att köpa den existerande versionen av XRY i väntan på leveransstart för den nya versionen. Samtidigt har bolagets koncentration på affärsområdet Forensic medfört en vikande försäljning inom området Mobile Communication.

Ingen leverantör klarar idag av att leverera en produkt motsvarande XRY 2.0 avseende prestanda, kundnytta och effektivitet. De befintliga och konkurrerande lösningar som nu finns på marknaden löser endast delar av den komplexa problematik som analys av mobiltelefoner innebär för utredande myndigheter. Vi räknar med att från leveransstart erhålla en stor marknadsandel inom segmentet.

Under perioden har bolaget även valt att byta affärsmodell för .XRY. Kunder köpte tidigare systemet för en engångssumma med vilken man kunde avläsa fritt antal telefoner. Behövde man uppgradera systemet så krävdes ny programvara och hårdvara. Detta system upplevdes som stelt eftersom uppgraderingar av telefoner kontinuerligt kommer att behövas. Bolaget erbjuder med sin nya affärsmodell kunderna att till en låg kostnad införskaffa ett komplett XRY system. Därefter betalar man för varje avläst mobiltelefon, detta genom att ladda en ”hårdvaru-nyckel” med avläsningar. Med den nya betalningsmodellen säkrar bolaget inkomster för produkten så länge som den används. Den nya affärsmodellen sänker samtidigt tröskeln för myndigheter att införskaffa ett XRY system. De hinder som i många fall budgetstyrda organisationer upplevt undanröjs med den nya modellen.

Till följd av den nya affärsmodellen, lanseringen av XRY 2.0 samt den vikande omsättningen inom affärsområdet Mobile Communication uppdaterar bolaget prognosen för helåret till en omsättning på 4-5 MSEK med ett resultat i intervallet –4,5 till –5,5 MSEK

Bästa sätt att hålla sig uppdaterad om Micro Systemation är att besöka vår nya hemsida www.msab.com, Den som vill han information direkt till sin brevlåda kan anmäla sig genom att skicka ett mail till aktieagare@msab.com

Solna 28 okt -04

Joel Bollö / Verkställande Direktör

Kommentarer till rapporten

Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 3 169 tkr (6 049 tkr). Omsättningen är inte enlighet med förväntan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 7 617 tkr (6 191 tkr), vilket är enligt förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 2 788 (1 467 tkr). Övriga externa kostnader uppgick till 3 868 tkr (3 284 tkr).

Rörelsens resultat

Resultatet för perioden blev -4 448tkr (142 tkr).

Kommande rapporttillfällen

Bokslutsrapport 28 februari 2005

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com

Frågor angående halvårsrapporten kan ställas till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel@msab.com

(För fullständig rapport se bifogad fil)