Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2020

Regulatory

Pressmeddelande 29 april 2020

Delårsrapport januari – mars 2020

 

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen var på samma nivå som föregående år 66,2 (66,3) mkr (- 3 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till – 8,8 (-5,6) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till -13,2 (-8,6) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till – 8,5 (-4,4) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till - 0,46 (-0,23) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,2 (-3,7) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 71,5 (93,1) mkr

VDs kommentarer

En av MSABs mer framträdande styrkor har alltid varit att snabbt anpassa sig till nya förutsättningar. Utan den förmågan hade vi aldrig överlevt 36 år i den absoluta framkanten av teknikutveckling. Idag har det globala samhället drabbats av en pandemi vars konsekvenser ingen kan överblicka. Och vår kapacitet till anpassning sätts på prov.
Vi kan med tillförsikt konstatera att vår leveransförmåga kvarstår och utvecklingsorganisationen arbetar effektivt under nya omständigheter. Under perioden har nya kraftfulla versioner av våra ledande varumärken utvecklats. Marknadsföring, utbildning och support har genom fokuserat och hängivet arbete anpassat sig till kundrelationer på distans.
Med en affärsmodell som till stor del bygger på återkommande intäkter från förnyade licenser är MSABs finansiella ställning fortsatt stark.
Tack vare god planering och lagerstrategi har vi inte haft brist på några ingående komponenter, vare sig för vår office-produkt eller våra kiosklösningar. Med den information vi har idag så ska vi kunna leverera utan problem även under innevarande kvartal. Vi är beroende av väl fungerande underleverantörer och arbetar därför kontinuerligt med att öka oberoendet av enskilda leverantörer.

Vi har genomfört alla planerade kundmöten, vi har inte ställt in, vi har ställt om och digitaliserat dem. Alla tillgängliga verktyg, för att kommunicera både med våra kunder och med varandra, utnyttjas. Det är effektivt och kunderna fortsätter investera.

Det vi noterat är att en del nya projekt förskjuts i tiden. Det är inte längre lika friktionsfritt att hålla samma tempo i nya projekt på grund av den rådande pandemin.

Orderingången under första kvartalet innevarande år blev bättre än första kvartalet 2019 men på grund av Covid-19 har vi inte haft möjlighet att leverera allt vi skulle ha gjort under normala omständigheter. Vi har ibland avstått från att leverera med tanke på personalens säkerhet men även på grund av kundernas önskemål. De lösningar vi inte kunnat leverera är när vi behöver vara på plats med egen personal. Exempel på sådant är Utbildning på plats, Advanced Acquisition Laboratory, kundinstallationer och andra Professionell Services-tjänster. Exakt i vilken utsträckning omsättningen har påverkats är svårt att bedöma men uppskattningsvis skulle vi ha kunnat leverera ca 10 % mer än vi gjort i första kvartalet.

Ett exempel på hur vi anpassar oss till våra kunders nya situation är vårt nya erbjudande C.A.R.E (Cellphone, Analysis, Risk Evaluation) som helt enkelt är ett extremt effektivt sätt att genomföra smittspårning med hjälp av mobiltelefonen. Vi har fått bra gensvar på vårt erbjudande, som vänder sig till fler än våra traditionella kunder inom brottsbekämpning.

Storbritannien är en av våra större marknader och vi fortsätter med framgång i regionen. Våra kunder i den offentliga sektorn i Storbritannien är några av de få som har bokslut den sista mars och därför är det viktig vad som händer där under årets första kvartal. I mars avslutades en upphandling för ett betydelsefullt ramavtal. Ramavtalet avser leverans av Frontline lösningar till sju regioner och löper över flertalet år.

Kraven för att vinna ramavtalet var, i många avseenden, höga och avancerade. MSAB vann kontraktet, som innebär att vi under flera år kommer att leverera våra Frontline-lösningar till dessa distrikt i Storbritannien.

Den Brittiska marknaden är förmodligen den geografiska plats i världen där polisen rönt mest framgång i sitt brottsbekämpande arbete. Det har skett genom ett fokuserat arbete med digitalisering och decentralisering. Kraven som ställs på polisens verktyg är bland de skarpaste sett i ett globalt perspektiv. Det är inte en slump att MSABs Frontline-lösningar kommer att användas just här.

Vi vet inte hur Covid-19 kommer att påverka MSAB. Men vi vet att marknaden och behoven finns där. Under kriser står inte brottsligheten stilla utan snarare ökar och ytterligare sårbarheter i samhället skapas. Vi vet också att vi har de lösningar marknaden efterfrågar och behöver just nu. Resten är problem vi löser när vi stöter på dem.

Nya och ibland oväntade krav ställs på polisens arbete. MSABs erbjudande är verktyg och metoder som möter en förändrad kravbild. Det är vi stolta över.

Det är inte den första utmaningen som MSAB har stått inför under vår 36 åriga historia, och vi har alltid kommit ut starkare på andra sidan. Vår kultur är snabbhet och anpassning. I förlängningen, och om vi gör rätt saker, så innebär det ytterligare möjligheter för MSAB.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den         29 april 2020 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Iniden och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.