Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2018

Regulatory

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 17,9 procent till 65,3 (55,4) mkr (20,3 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,7 (5,8) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,6 (10,6) procent (5,8 procent i lokala valutor)
  • Resultat efter skatt uppgick till 4,3 (4,1) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till 0,24 (0,22) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,3 (2,7) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 128,9 (124,8)

VDs kommentarer

Under årets första kvartal ökade omsättningen med 17,9 % till 65,3 (55,4) MSEK och rörelseresultatet blev 3,7 (5,8) MSEK, vilket innebär en marginal om 5,6 (10,6) %. Rensat för valutaeffekter uppgick kvartalets tillväxt till 20,3 %.

Glädjande inleds året med en rekordomsättning, med en osedvanligt hög aktivitetsnivå. Kvartalets lite svagare resultat är en konsekvens av de investeringar i både marknad och produkter som pågår samt den produktmix vi levererat.

Vår affär är långsiktig och tillväxten i marknaden är god. Vi uppmanar alltid våra investerare att bedöma bolaget utifrån ett längre perspektiv eftersom omsättning och resultat för enskilda kvartal varierar kraftigare än på årsbasis.

Den absoluta majoriteten av våra kunder är myndigheter och deras verksamhet är i hög grad budgetstyrd. Det innebär att vår försäljning brukar vara starkare det andra halvåret jämfört med årets första sex månader.

De investeringar vi genomför innebär att vi kunnat öka tempot ytterligare och därmed vår förmåga att leverera ännu mer funktionalitet i våra produkter och på så sätt ökad nytta för våra kunder. Under kvartalet har vi adderat stöd för ytterligare 406 nya mobiltelefoner. Därutöver har vi lagt till 401 nya appar eller appversioner. Totalt hanterar vi nu över 24,000 olika forensiska profiler för olika mobiltelefoner och modeller.

Utöver det mycket omfattande stödet för mobiler och appar  levererar vi även produkter för analys av extraherad  data. Under Q1 lanserade vi nya banbrytande funktioner i vårt expertverktyg XAMN Elements. Med XAMN Elements kommer våra användare att, med kirurgisk precision, hitta raderad och gömd data från avlästa telefoner.

Vi fortsätter förstärka vår egen närvaro i de världsdelar och länder där det är en stark efterfrågan på våra lösningar och det gör vi på ett flertal ställen. Under Q1 har vi förstärkt vår närvaro i ett flertal europeiska länder så att vi nu har egen personal i nio Europeiska länder och totalt 16 länder globalt. Asien växer snabbt samt har stor befolkning, vi ser därför en god potential i regionen. Vi fortsätter expandera personalstyrkan och planerar för etableringar i fler länder. Vår erfarenhet är att lokal närvaro är en viktig framgångsfaktor för att vinna affärer i ett enskilt land.

Att verka i en snabbt växande och dynamisk marknad innebär att svara upp mot en föränderlig och ständigt utökad kravbild. De investeringar vi gör är nödvändiga för att fortsätta leda och utveckla marknaden inom mobile forensics.

Utöver ett vasst eget team jobbar vi även med ett antal partners både tekniskt men framförallt affärsmässigt. Många kunder efterfrågar allt större integrerade lösningar, som ingen enskild aktör klarar av att leverera. Vi möter dessa krav med strategiska samarbeten. Detta ökar skalbarheten i vår affär.

Majoriteten av våra kunder är polismyndigheter och så kommer det att förbli under överskådlig framtid. Dock ser vi en snabb och ökad efterfrågan även från andra typer av myndigheter. Det kan vara myndigheter som också har till uppgift att hålla samhället säkert och tryggt men med en annan infallsvinkel än polisen.

Tack vare vår affärsmodell, som både är skalbar och har stor andel återkommande intäkter, har vi klarat av att både investera, växa och tjäna pengar samtidigt. Det gäller att både underhålla och stödja den stora kundbas vi har samtidigt som vi utvecklar nya innovativa lösningar och vidgar marknaden.

En spännande och växande marknad tillsammans med vårt starka erbjudande och en väl etablerad organisation gör att vi ser med tillförsikt på framtiden.  

Stockholm i april 2018

Joel Bollö
Verkställande direktör

Media kontakter:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.