Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2017

Regulatory
 

Första kvartalet

·          Nettoomsättningen ökade med 18,2 procent till 55,4 (46,8) mkr (18,6 procent i lokala valutor)

·          Rörelseresultatet ökade till 5,8 (5,3) mkr

·          Rörelsemarginalen uppgick till 10,6 (11,3) procent (11,7 procent i lokala valutor)

·          Resultat efter skatt uppgick till 4,1 (3,3) mkr

·          Resultat per aktie uppgick till 0,22 (0,18) kr

·          Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,7 (5,2) mkr

·          Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 124,8 (115,1)

VDs kommentarer

Årets första kvartal ökade omsättningen med 18,2 % till 55,4 (46,8) MSEK och rörelseresultatet steg till 5,8 (5,3) MSEK, vilket innebär en marginal om 11(11) %.  Omsättningsmässigt är detta det starkaste första kvartalet i bolagets historia.

Att vi inleder året med en rekordomsättning är givetvis glädjande. Planerade investeringar i både produktutveckling och marknadsföring har ökat vår kostnadsmassa, sammantaget är dock resultatet i linje med vår förväntan.

Marknaden för mobil kriminalteknik är i ständig utveckling. Samtidigt som telefontillverkarna arbetar med att leverera säkrare telefoner, så ökar behovet hos rättsvårdande myndigheter att säkra bevis i mobila enheter.

Mängden telefoner som ska avläsas växer ständigt och därmed måste polisens avläsningsmöjligheter ökas. Det innebär att tömning av mobiler har flyttat från kriminaltekniska laboratorier till polisens IT-avdelningar. Vi står nu inför att avläsning måste kunna göras av varje enskild polisman. Dels för att det är en tidskritisk åtgärd men också för att den ökande volymen av mobiler ska kunna hanteras.

Parallellt med detta har mängden information i varje avläst enhet ökat väsentligt. Därmed växer även volymen av irrelevant data.  Analysen blir därför allt viktigare och alltmer omfattande. Det ställer stora krav på den som analyserar men även på infrastruktur i form av lagringskapacitet och dataöverföring.

Många kunder som önskar decentralisera hanteringen och öka sin kapacitet handlar samtidigt upp både datatrafik och lagring och i vissa fall även annan hårdvara. Det innebär att många av dessa affärer sker via olika systemintegratörer.

Vi samarbetar idag med flera olika systemintegratörer och ser att antalet kommer att utökas och bli allt fler framöver.

Processen mot decentraliserade lösningar ligger i linje med vår utvecklingsstrategi och innebär på sikt att vår marknad inte längre är kriminalteknik utan snarare systemlösningar för brottsutredande myndigheter.

Jag är stolt och glad för att vi nu har lanserat version 2.0 av vår analysprodukt, XAMN Spotlight. XAMN Spotlight tar mobile forensic till helt nya nivåer. Med den nya versionen kan polisen rekordsnabbt hitta relevant information, skapa egna sökvägar, använda filter och utnyttja en stor mängd ny banbrytande funktionalitet. Med XAMN 2.0 möter vi inte bara dagens krav utan ser hur våra kunder kommer att kunna fortsätta sitt effektiviseringsarbete in i framtiden.

Fredagen den 7:e april utsattes Sverige för en hänsynslöst grym terroristattack där oskyldiga fick sätta livet till. Vi på MSAB blev lika chockade och berörda som alla andra. Vi samlades i vårt uppehållsrum och följde nyheterna. I blixtbelysning insåg alla hur viktigt vårt arbete är. I ett öppet demokratiskt samhälle går det självfallet aldrig att skydda sig fullständigt men med effektiva mobile forensic-produkter kan polisen både förhindra attacker och lagföra terrorister.

Att vara verkställande direktör för MSAB känns extra bra när vi vet att vi arbetar för att skapa ett säkrare samhälle. Vi ska fortsätta att utveckla och marknadsföra de bästa kriminaltekniska produkterna så att alla ska kunna känna sig lite tryggare varje dag. Det är en marknad som det är tilltalande att befinna sig på.

Stockholm i april 2017

Joel Bollö

Verkställande direktör

Media kontakter:

Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com

 

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.