Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2013

Regulatory
Delårsrapport januari – mars 2013 

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

 

Starkt kassaflöde

Första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent till 28,3 (26,6) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (3,2) mkr motsvarande en rörelsemarginal på -8,1 (11,9) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (1,9) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (0,10) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,1 (4,7) mkr

 

VD:s kommentar

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 28,3 (26,6) mkr en ökning med 7 %. Rörelseresultatet blev -2,3 (3,2) mkr. Det försämrade rörelseresultatet är hänförligt till ökade kostnader i samband med vår medvetna satsning på utveckling och marknad. Resultatet av dessa investeringar syns ännu inte på intäktssidan. XAMN, som är vår nya produkt för analys och bearbetning av information från flera mobiler, har färdigställts och beta-testats av utvalda kunder under Q1. De kunder som utvärderat XAMN är imponerade av produktens funktionalitet. För att säkerställa en hög kvalitet har vi valt att senarelägga distributionen av produkten och de första leveranserna av XAMN kommer att ske under april. Senareläggningen påverkar intäkterna för årets första två kvartal negativt. Därutöver har några större förväntade order även förskjutits från Q1 till Q2.

Årets inledande kvartal är historiskt sett ett svagt kvartal. Vår kostnadsmassa är jämt fördelad över året och de rörliga kostnaderna små. Eftersom kunderna av budgetskäl lägger order under senare delen av året leder det till en skevhet mellan kvartalsresultaten, där årets sista kvartal sticker ut som starkare än övriga. Det fjärde kvartalet 2012 intäktsförde vi 54,6 mkr och det första kvartalet 2013 ungefär hälften av den summan. Det är enligt vår bedömning inte ett tecken på en svagare marknad utan en naturlig följd av de variationer som kännetecknar vår bransch.

Vi har strukturerat om vår avdelning för utbildning och utvecklat erbjudandet inom detta område så att vi idag tillhandahåller marknadens starkaste och mest kompletta utbildningsprogram. Det är en viktig komponent för att skapa lojala kunder och trovärdighet. Nya kurser har tillkommit för XAMN och XRY Kiosk.

På den kanadensiska marknaden har vi etablerat egen säljpersonal och avvecklar därmed vår tidigare återförsäljarkanal. Det följer vår strategi att succesivt utöka de regioner där vi säljer direkt till slutkund, något som visat sig vara effektivt och lönsamt.

Som tidigare kommunicerats har vi efter periodens slut fått en genombrottsorder från den kinesiska marknaden. Det är provinsen Liaoning i nordöstra Kina som beställt XRY Office till ett värde av 5 mkr. Ordern är en direkt följd av vår satsning på egen representation i regionen och vanns i stark konkurrens från övriga leverantörer.

Vår nya produkt XRY Kiosk, som riktar sig till bredare kundgrupper fortsätter att väcka stort och berättigat intresse. Vår plan att börja leverera produkten under kvartal två ligger fast.

Brottsutredande myndigheter har allt mer fokus på att öka sin effektivitet genom smarta och rättssäkra system. Vårt erbjudande blir allt starkare när brottsbekämpning blir en strategisk fråga på internationell nivå.  Med våra nya produkter och den ökade efterfrågan ska vi ha en fortsatt god tillväxt med bra lönsamhet.

Stockholm i april 2013

Joel Bollö, VD

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2013 klockan 08:00 CEST.

 

         VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com