Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2006

Regulatory

2006-04-21 10:57:08

· Order på Mobile Suite till DWP i England värd 648 tkr

· Två nya produkter har lanserats SIM-id Cloner samt HeXRY

· Förnyelsegraden av årslicenser har varit 96%

· Nettoomsättningen ökade med 122% jämfört med samma kvartal 2005

· Nettoomsättningen uppgick till 5.116 tkr (2.308)

· Resultatet efter finansiella poster var 1.939 tkr (-85)

· Resultat per aktie 0,109 kr ( -0,005)

VD Kommenterar utvecklingen

.XRY är nu en väl etablerad lösning på den kriminaltekniska marknaden. Framgången för produkten som inleddes under 2005 har fortsatt under 2006. Med glädje kan vi notera att förnyelsegraden av årslicenser ligger över våra prognoser. Det är ett solitt tecken på det förtroende bolaget åtnjuter bland brottsutredande myndigheter. Årets första kvartal har varit det första skarpa testet av den affärsmodell som introducerades under fjolåret och resultatet är över förväntan. Kostnaden för ett .XRY-system är väsentligt högre än våra konkurrenters produkter. Att myndigheter trots snäva budgetramar väljer .XRY är en stark indikation på att vi gjort rätt när vi prioriterat hög teknisk kvalité och en robust lösning framför lågt pris. Vi kan konstatera att bolaget tagit en ledande roll på marknaden när det gäller kriminalteknisk avläsning av mobiltelefoner. Det är en position som kräver ständig nyutveckling av våra produkter och en intensiv dialog med kunderna. Stöd för nya telefonmodeller införs kontinuerligt och funktionaliteten i applikationen utökas.

Vissa av marknadens krav är av sådan art att de är lämpligare att introducera som egna produkter och inte som funktioner i .XRY. SIM-id Cloner är ett bra exempel på ett önskemål som nu blivit en egen produkt. Behovet av att kunna ”kopiera” identiteten på SIM kort växer i takt med att antalet telefoner som beslagtas ökar. Framför allt gäller det telefoner som saknar SIM-kort vid beslagstillfället. Affärsmodellen för SIM-id Cloner är densamma som för XRY dvs en årslicens för mjukvaran samt möjlighet att köpa ”tomma” SIM-kort av Micro Systemation. Bolaget har redan erhållit order på ett stort antal licenser och kort. Leveranser av SIM-id Cloner kommer att påbörjas i slutet av april.

Under perioden erhöll Micro Systemation en order på Mobile Suite, till ett ordervärde om 648 tkr. I kvartalets omsättning ingår denna order med 292.tkr. Att bolagets båda affärsområden nu visar tillväxt gör att vi redovisar bolagets historiskt sett bästa resultat.

Vi har fullföljt vår strategi med en strikt kostnadskontroll och en välavvägd mix av egenutveckling och extern hårdvaruproduktion. Under våren kommer vi att utöka personalstyrkan inom utveckling för att mer effektivt möta marknadens krav. Även behovet av utbildning ökar i takt med att volymen av .XRY-system i drift växer. En förstärkning av företagets utbildningsresurser planeras.

Vi har valt att inte aktivera utvecklingskostnader i balansräkningen, varför framtida resultat inte belastas av stora avskrivningar. Det motiveras bl a av att intjänandeförmågan hos nyutvecklade produkter är svår att avgöra i förväg. Bolagets redovisningsmetoder både vad gäller utvecklingskostnader och licensintäkter för .XRY är godkända av företagets revisor.

Marknadsbearbetningen av samtliga geografiska områden fortsätter. Genombrott på respektive marknad är svårprognostiserad då det råder stora regionala skillnader på myndighetsorganisation, besluts- och budgetprocesser inom dessa områden. Leveranser har påbörjats till Nordamerika och vi räknar med att regionen kommer att visa tillväxt under året. Sydamerika och Sydostasien är två områden som visar god potential men där tidsaspekten är svår att bedöma.

Micro Systemation fortsätter att delta i kriminaltekniska mässor över hela världen, något som visat sig vara betydelsefullt för .XRYs framgång och som även skapar viktiga kontaktytor till brottsutredande myndigheter.

Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för visat förtroende. Det känns bra att kunna hälsa en stor del nya aktieägare välkomna till ett spännande 2006.

Besök gärna vår hemsida på www.msab.com eller skicka ett mail till aktieagare@msab.com om du vill ha löpande bolagsinformation direkt i inkorgen.

Solna i april 2006

Joel Bollö, VD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· .XRY gör det möjligt att snabbt tömma beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll. På några minuter kan informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS, bilder, kalender, ljudfiler etc. Allt presenteras i en och samma rapport som .XRY genererar. I den framgår vilken telefon som avlästs vem som gjort avläsning mm. Rapporten lagras i ett krypterat filformat.

Micro Systemation har sedan starten 1984 utvecklat och marknadsfört en rad innovativa och framgångsrika datakommunikationsprodukter. Bolagets B-aktie är sedan december 1999 noterad på NGM Equitys aktielista.

Kommentarer till rapporten

Föreliggande rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5,116 tkr (2.308 tkr). Omsättningen är över förväntan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 3.176 tkr (2.393 tkr), vilket är enligt förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 1.630 tkr (1.296 tkr). Övriga externa kostnader uppgick till 1.000 tkr (799 tkr).

Resultaten för perioden blev 1.940 tkr (-85 tkr) vilket är över förväntan.

Kommande rapporttillfällen

Halvårsrapport 25 Augusti 2006

Niomånadersrapport 20 oktober 2006

Bokslutsrapport 9 februari 2007

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com

Frågor angående kvartalsrapporten ställes till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-739 02 70 eller på e-mail: joel.bollo@msab.com

(För fullständig rapport se bifogad fil)