Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Fjärde kvartalet 2014

Regulatory
 

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

 

32 % tillväxt för helåret

 

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 59,7 procent till 65,5 (41,0) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 19,5 (3,5) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 29,7 (8,5) procent
 • Resultat efter skatt ökade till 14,6 (2,8) mkr
 • Resultat per aktie efter utspädning ökade till 0,81 (0,16) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 23,4 (-0,9) mkr

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 31,6 procent till 181,0 (137,5) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,1 (7,9) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 7,8 (5,8) procent
 • Rörelseresultatet belastades med processkostnader om totalt 12,4 (10,0) mkr samt kostnader för incitamentsprogram om 9,2 (0) mkr
 • Rörelseresultat exkl. processkostnader och kostnader för incitamentsprogram uppgick till 35,7 (17,9) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 19,7 (13,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 10,4 (6,8) mkr
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,58 (0,39) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14,8 (17,8) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 65,5 (50,3) mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 1,0 (0,1) kr per aktie

 

VD:s kommentar

Bolagets försäljning växte med 60 % under perioden oktober till december. Försäljningstillväxten för hela 2014 uppgick till 32 %. Den totala omsättningen blev 181 (138) mkr. Resultatet för helåret 2014 uppgick till 14 (8) mkr. Resultatet belastas med processkostnader och kostnader för incitamentsprogram. Exkluderat dessa kostnader blev rörelseresultatet 36 (18) mkr - en förbättring med 100 % jämfört med samma period föregående år. Det motsvarar en rörelsemarginal på 20 % för helåret.

Bolagets starka tillväxt har skett med omsättningsökning i samtliga regioner. Snabbast växer Nordamerika som ökar med hela 47 % och står nu för 42 % av bolagets totala omsättning. EMEA & Latinamerika som är bolagets största och mest mogna marknad, växer med starka 28 % och utgör nu 47 % av vår totala omsättning. Asien, som är den marknad vi senast etablerat oss i, är lite mer fragmenterad och växer med 1 % till 11 % av bolagets sammanlagda omsättning. Det tar något eller några år innan vi ser resultaten av våra marknadssatsningar. Under 2014 har vi valt att investera i APAC-regionen. Potentialen är stor och några av våra tidiga investeringar ger snabbt resultat. T ex har Australien en tillväxt på hela 65 % under 2014.

Våra satsningar på kvalitet lönar sig. Dessutom ska vårt erbjudande vara marknadsledande och innovativt genom att kunna hantera många av de utmaningar som våra kunder har. Det sätt, på vilket vi löst olika problem för våra kunder, har många gånger blivit trendsättande för branschen. Goda exempel är XRY Field Version, XAMN och nu senast med PinPoint.

Marknaden för mobile forensics fortsätter att öka. Våra kunders behov av att kunna läsa av innehållet i beslagtagna mobila enheter är stort och växande. Förutsättningarna och utmaningarna för våra användare påverkas av många olika faktorer. Politiska och tekniska förutsättningar förändras kontinuerligt. Vi finns i en bransch där teknologin utvecklas mycket snabbt. Våra kunder behöver en stabil partner att samarbeta med. Vi är en leverantör som har resurser och kunskap att leverera de bästa lösningarna nu och i framtiden.

Mobile forensic är idag en av de absolut viktigaste delarna för att effektivisera rättsväsendet på ett rättssäkert sätt. Det innebär att området blir alltmer strategiskt för våra användare. Kunderna vill arbeta med leverantörer som klarar av mer än att bara leverera produkter till deras kriminaltekniska laboratorier.

MSAB har idag en bred portfölj av produkter som fungerar utmärkt var och en för sig men tillsammans bildar de ett helt forensiskt eco-system som väsentligt ökar effektiviteten hos våra kunder.

Den breddade produktportföljen anpassad till olika användare över hela världen kräver gedigna utbildningar. Sedan vi anpassade utbildningarna från produktorienterade till tillämpningsorienterade har tillväxten tagit ordentlig fart och vi kan idag konstatera att bolaget är världsledande inom utbildningsområdet. Under 2014 växte utbildnings-verksamheten med 42 % vilket motsvarar ca 8 % av bolagets totala omsättning.

Bolaget säljer produkter över hela världen. Mindre än tre procent av omsättningen härrör från Sverige. Vår marknad är global och det innebär att vi ständigt påverkas av ekonomiska och politiska händelser över hela världen. Genom ökad lokal närvaro förbättras våra förutsättningar att nå ut med våra produkter och tjänster.

Vi kommer fortsatt satsa på ökad närvaro på strategiska marknader. Idag säljer vi i över 50 olika länder och har egen personal i tio av dessa. Vår expansion kommer att fortsätta. Vi fortsätter våra satsningar framåt, höjer tempot och förfinar kvalitén i vår försäljning och produktutveckling. Vi ska se till att 2015 blir ännu ett framgångsrikt år för MSAB.

Stockholm i februari 2015

Joel Bollö

Verkställande direktör

  

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2015 klockan 08:00 CET.

         Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com