Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Fjärde kvartalet 2012

Regulatory
Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

Stark avslutning ger försäljningstillväxt på helåret

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 33,9 procent till 54,6 (40,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 14,8 (10,0) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 27,1 (24,5) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 12,2 (7,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,69 (0,41) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7,2 (16,4) mkr

Januari - december

 • Nettoomsättningen ökade med 5,0 procent till 136,6 (130,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,1 (30,1) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 13,3 (23,1) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 14,4 (20,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,81 (1,16) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 43,5 (54,2) mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,8 (22,5) mkr
 • Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om en utdelning på 0,60 (1,0) kr per aktie

VD:s kommentar

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 34 % till 54,6 (40,8) mkr, rörelseresultatet blev 14,8 (10,0) mkr. Försäljningsmässigt låg det fjärde kvartalet i nivå med bolagets bästa kvartal någonsin. För helåret 2012 ökade omsättningen med 5 % till 136,6 (130,1) mkr, rörelseresultatet blev 18,1 (30,1) mkr.

Vi fortsätter att ha en dominerande marknadsställning och ökar vår försäljning i takt med den underliggande marknadstillväxten. Detta sker samtidigt som världsekonomin är i obalans och den offentliga ekonomin i många länder är ansträngd. Nordamerika fortsätter att vara en stark marknad och Asien visar god tillväxt. Vi har en hög andel licensförnyelse, vilket är ett viktigt fundament för en fortsatt tillväxt. Förnyelseintäkter utgjorde under året drygt 40 % av produktförsäljningen.

Från kvartal tre till kvartal fyra har rörelsemarginalen ökat med 17,4 procentenheter från 9,7 % till 27,1 % och påvisar den starka korrelation som finns mellan nettoomsättning och rörelsemarginal.

Resultat- och marginalförsämringen för 2012 är en direkt följd av de satsningar på breddat produktutbud och ökad marknadspenetration som genomförts under året. Personalstyrkan har ökats för att fullfölja utvecklingsprojekt och marknadsetableringar. Vi har kompletterat produkterbjudandet med XAMN och XRY KIOSK. Den första gör det möjligt att analysera och sammanställa information från flera mobila enheter och den senare förenklar hanteringen runt avläsningen. Därmed ökar vi nyttan och användbarheten men även antalet potentiella användare av XRY hos våra kunder. Vi fortsätter därmed med vår strategi att gå från produkt till systemlösning.

Egna säljresurser har etablerats i Ryssland, Kina och Brasilien, vilket har skapat ett positivt initialt intresse. Även om dessa marknader är sinsemellan olika både vad gäller polisiär och militär mognadsgrad som organisationsstruktur, är behoven likartade. Vi fortsätter även med produkternas språkanpassning för dessa marknader.

Vi har under året även hanterat och löst några utmaningar för fortsatt expansion. Institutet för Strategiska Produkter (ISP) har beviljat exportlicens för XRY och hanteringen sker nu smidigt. Den nödvändiga anpassningen till Windows® 64-bitarsmiljö är genomförd med gott resultat. Huvudkontoret har flyttat till ändamålsenliga lokaler vid Hornstull i Stockholm. Lager och logistik finns i Vreten, Solna. Därmed kan vi lägga ett av MSABs mest intensiva och utmanande år till handlingarna.

Micro Systemation står starkt inför 2013. Produktportföljen är fylld med effektiva brottsbekämpande verktyg och den underliggande marknadstillväxten bedömer vi som god. Vårt fokus är fortsatt försäljningstillväxt på såväl befintliga som nya marknader.

Stockholm i januari 2013

Joel Bollö, VD

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2013 klockan 08:00 CET.

Kontaktperson: VD och koncernchef Joel Bollö tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com