Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Fjärde kvartalet 2011

Regulatory
 

Bokslutskommuniké januari – december 2011

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

 

Fortsatt god rörelsemarginal och ökande försäljning för helåret

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen minskade med 25,6 procent och uppgick till 40,8 (54,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,0 (17,4) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 24,5 (31,7) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,2 (12,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,41 (0,72) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,4 (28,5) mkr
 • Rörelseresultatet har belastats med 0,8 mkr hänförligt till noteringskostnader

 

Januari – december

 • Nettoomsättningen ökade med 4,8 procent till 130,1 (124,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 30,1 (30,1) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 23,1 (24,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,5 (21,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 1,16 (1,23) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 54,2 (47,5) mkr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,5 (29,0) mkr
 • Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en utdelning på 1,0 (0,8) kr per aktie
 • Rörelseresultatet har belastats med 1,9 mkr hänförligt till noteringskostnader

 

VD:s kommentar

Bolaget fortsätter att leverera en god rörelsemarginal och omsättningen för 2011 blev 130,1 mkr, vilket är 4,8 procent mer än 2010. På årsbasis är tillväxten under bolagets ambitionsnivå, men det finns några skäl till att vi ändå känner oss nöjda med utfallet:

 • 2011 var ett konjunkturmässigt utmanande år med fortsatta åtstramningar i våra kunders budgetar. Inga riktigt stora affärer gick till avslut.
 • Jämförelseåret 2010 var extremt starkt med en omsättningstillväxt på 54 procent, mycket tack vare en stor order till en amerikansk myndighet under Q4
 • Vi har uppnått många av våra högt ställda utvecklingsmål för XRY-familjen. Version 6.0 som släpptes i augusti baseras på en helt ny plattform.

Det råder hård konkurrens i vårt marknadssegment. Både nya och befintliga leverantörer utmanar oss. Som kvitton på att bolagets produkter finns i det absoluta toppskiktet erhölls under 2011 större kompletteringsorder från bl a FBI, Franska inrikesministeriet, och vår stora myndighetskund i USA. Försäljningen i Asien växte med över 30%, om än från låga nivåer.

Bolagets organisation fortsatte växa under året som gick. Vi är idag 14 fler medarbetare än vid samma tidpunkt förra året. Det är framförallt inom utveckling och försäljning vi fortsätter förstärka organisationen.

Marknadstrender och framtidsutblick

Vi går in i 2012 på en fortsatt expanderande marknad där allt fler utredare inom polis och rättsväsende, militär samt underrättelsetjänst efterfrågar bolagets produkter.

Bolagets strategiska plan baseras på en tilltro till att behovet av att kunna läsa av och tolka data från olika typer av mobila enheter kommer att fortsätta öka kraftigt i bolagets användargrupper. Avancerade smartphones och läsplattor tillsammans med allt snabbare mobilnät och stigande användaracceptans gör att mängden data per användare växer snabbt. Sättet på vilket människor kommunicerar förändras. Smarthones förändrar också bolagets omvärld i tekniskt avseende, eftersom mjukvaran är mer standardiserad och data ofta lagras utanför enheten i ”molnet”, vilket ställer nya krav på bolagets utvecklingsresurser.

Användarna av bolagets produkter står inför en verklighet där det blir ett krav att läsa av data från beslagtagna mobila enheter med en rättssäker, strukturerad metodik. Antalet avläsningstillfällen ökar snabbt. En konsekvens av detta är att bolagets kunder ställer större krav på användaranpassningar för att öka effektiviteten i handhavandet. Idag finns XRY i två paketeringar: Office version och Field version. Utveckling pågår av flera nya paketeringar i syfte att bredda och effektivisera användandet av grundprodukten. Vår målsättning är att via ett starkt kunderbjudande och lokal närvaro ta så stor andel av marknadstillväxten som möjligt.

Kort sagt: 2012 kommer att bli ännu ett spännande och utmanande år!

Solna  februari

Joel Bollö, VD och koncernchef

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2012 klockan 08:00 CET.

 

 

         Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Downloads