Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Fjärde kvartalet 2009

Regulatory

(NGM:MSAB B)

Stark avslutning på året gav försäljningstillväxt med 27,4% på helåret!

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen ökade med 35,6 procent till 30,6 (22,6) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 11,2 (7,9) mkr

• Resultat efter skatt uppgick till 8,3 (8,3) mkr

• Resultat per aktie uppgick till 0,47 (0,47) kr

januari - december

• Nettoomsättningen ökade med 27,4 procent till 80,6 (63,3) mkr

• Rörelseresultatet uppgick till 20,3 (22,3) mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal på 25,2 procent jämfört med föregående år då rörelsemarginalen uppgick till 35,2 procent

• Resultat efter skatt uppgick till 14,6 (17,0) mkr

• Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens slut till 39,0 (43,4) mkr

• Resultat per aktie blev 0,82 (0,96) kr

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,5 (22) mkr

• Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,65 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,35 SEK per aktie.

Micro Systemation marknadsför kompletta lösningar inom kriminalteknik för mobiltelefoner och andra portabla enheter. Mobiltelefonen är den moderna tidens fingeravtryck och kriminalteknik för mobiltelefoner spelar ofta en avgörande bevismässig roll i utredningar. Micro Systemations enda fokus är en kvalitativ kriminalteknisk lösning, som skapar säkra och pålitliga resultat för slutanvändarna.

Micro Systemation, den världsledande aktören inom kriminalteknologi för mobiltelefoner och andra portabla enheter, har kontor i Europa och i USA samt ett nätverk av distributörer runt om i världen. Mjukvaran .XRY har använts av utredare sedan 2003 för att snabbt och enkelt få fram information såsom foton, SMS, samtalshistorik, telefonböcker och mycket mer. .XRY har blivit en de facto-standard inom sitt område och används i över 50 länder. Kombinerad med Micro Systemations mjukvara XACT, som även kan återskapa raderad information, ger den en komplett kriminalteknisk lösning för mobiltelefoner och andra portabla enheter. Micro Systemation är noterat på NGM börsen för nordiska tillväxtbolag sedan 1999.

VD:s Kommentar

MSAB fortsätter att visa en stark tillväxt. För det fjärde kvartalet landade nettoomsättningen på hela 30,6 mkr. Ytterligare ett rekord i MSABs historia och mer än vi omsatte mellan januari 2004 och juni 2006. Under oktober till november 2009 har bolagets leveranskapacitet prövats till fullo och visat sig hålla måttet. Fjärde kvartalets omsättning står för 38% av MSABs årsomsättning, en andel som stått sig över åren. Att dimensionera en organisation som ska klara svängningar av den kalibern, samtidigt som överkapacitet under tre av årets kvartal ska undvikas, är en sann utmaning. Under 23 av de senaste 24 kvartalen har vår leveransförmåga haft en i det närmaste optimal kapacitet. Under det tredje kvartalet 2009 var så inte fallet. Fjolårets sista kvartal visar dock att MSAB åter befinner sig på banan när det gäller leveranstider.

Omsättningen 2009 blev 80,6 mkr. Trots krympande budgetar hos våra kunder och finanskrisens verkningar har MSAB vuxit med 27,4% på helåret. Samtidigt som nettoomsättningen har stigit har kostnadsmassan ökat i samma utsträckning. Det är en utveckling som kan accepteras under en intensiv expansion men är inte en långsiktigt hållbar strategi. Nu intensifieras arbetet med att kapitalisera på gjorda investeringar. Vi räknar med att successivt förbättra marginalerna och lönsamheten. Det kommer att dröja ett tag innan det förbättrade konjunkturläget avspeglas i våra kunders budgetramar men en stor del av vår potentiella marknad är fortfarande oexploaterad. Takten i vår organisations expansion kommer att minska men ytterligare förstärkning inom forskning och utveckling är nödvändigt för att behålla vår position som tekniskt och marknadsmässigt ledande. Vår grundidé att underlätta bevissäkringen i mobila enheter kan förfinas ytterligare genom analys av kundernas olika behov, vilket sker kontinuerligt. Våra produkter används allt längre ut i de brottsutredande myndigheternas organisationer, vilket leder till anpassningar för mer datorvana användare.

Tidigare var kunderna nöjda om de kunde skicka in telefoner till ett labb som hanterade analysen. Idag ska en person utan datorvana kunna göra den inledande granskningen direkt vid beslagtagandet. Vi kommer framöver att utveckla nya utformningar av system som möter de krav som ställs av allt fler användare.

Vi ska under 2010 befästa vår ledande position inom mobile forensic. Det betyder att vi kommer lansera fler paketeringar med olika funktionalitet och prissättning för olika typer av användare. Målet är att nå allt fler slutanvändare och därmed öka försäljningen. Genom att samtidigt förbättra vår produktionseffektivitet och licenshantering ska vi ytterligare stärka vår lönsamhet.

Konkurrensen förblir tuff, att vara den ledande leverantören inom mobile forensic gör att många av våra innovationer både i form av idéer och koncept också används av andra. Det är något som vi får leva med. Det är ytterst ett bevis på vår innovationsförmåga

Solna 5 februari

Joel Bollö, VD och Koncernchef

Verksamheten under kvartalet

Marknad

Storbritannien: Det är fortfarande vår största marknad och vi ser fortsatta möjligheter till att växa ytterligare. Inte minst inom kursverksamheten där vi ser en stor efterfrågan. Vi kommer därför att satsa mer på att vidareutveckla och anpassa kursutbudet till rådande efterfrågan. Kursverksamheten kommer under 2010 att bli ett separat affärsområde vid sidan av produktförsäljningen.

USA: Vi har under året som gått etablerat vårt dotterbolag och har nu en ansvarig för Nordamerika. Totalt har vi fyra anställda på vårt nya kontor. I samband med vår etablering i USA har vi omstrukturerat hela distributionen, vi har valt att behålla några få strategiska partner som är viktiga för vår fortsatta framgång. Vi jobbar även med att utöka antalet XRY/XACT champions, d vs viktiga referenskunder. Efterfrågan på våra utbildningar ökar vilket är viktigt då en kunnig användare även är en nöjd användare.

Asien: Vi har anställt en ansvarig säljare för Sydostasien vilket är ett strategiskt viktigt steg för oss då vi ser en stor tillväxtpotential i regionen. Vi ser resultatet av vår ökade närvaro direkt och det är mycket glädjande att vi nu har erhållit en första större order från Malaysia.

Frankrike: Under året vann vi bolagets hittills största avtal med Inrikesministeriet i Frankrike. Den första leveransen är genomförd och kunderna är mycket nöjda med valet av Micro Systemation som leverantör. Avtalet är treårigt och kunden förväntas löpande behöva fler system.

(För diagram se bifogad fil.)

Kunder

Under det fjärde kvartalet vann bolaget en betydande affär i Belgien. Avtalet som slöts med den federala polisen löper över tre år. Vidare har bolaget räknat hem flera betydande affärer i Tyskland.

Det som utmärker sig mest under det gångna året var trots allt det ramavtal som slöts med det Franska Inrikesministeriet, vilket direkt resulterade i en initialorder om ca 5,5 mkr.

Produkter/Produktion

Produktion av kablar, som är en viktig del i vårt erbjudande, har avsevärt förbättrats vilket vi har sett effekten av under det sista kvartalet. Vi jobbar också efter principen att mer och mer av hårdvaran in våra produkter skall komma färdiglevererat till oss för att minska antalet hanterade komponenter samt antalet leverantörer. Detta kräver att vi i en större utsträckning själva kontrollerar inköpskanalerna. Vi bedömer också att vi på detta sätt ska kunna sänka våra kostnader för hårdvara.

Vi har sedan starten med .XRY levererat våra produkter i 24 kvartal och haft en i stort sett kontinuerligt ökande volym. Under 2009 har vi utvecklat en helt ny generation intelligenta kablar som gör våra system smartare. I samband med övergången till nya kretskort har vi också låtit leverantörer i Kina färdigställa hela kabeln. Numera får vi kablarna helt färdiga till vårt kontor för paketering. Vår leveranskapacitet har ökat markant, vilket gjort att vi nu normalt levererar på under en vecka. Utan denna lyckade satsning hade vi inte kunnat uppnå det resultat vi gjorde för 2009.

Ett delvis ändrat arbetssätt på vår utvecklingsavdelning har medfört en betydande effektivitetsförbättring och vi kunde i samband lanseringen av version 4.4 addera ett stort antal telefoner till vår lista på enheter vi stödjer.

Medarbetare och organisation

Ytterligare personal har inte rekryterats under det gångna kvartalet, men för att svara upp mot den efterfråga som finns på marknaden samt att bemöta den ökande konkurrensen, kommer vi att anställa fler personer inom utveckling. Rekryteringsprocessen är i full gång.

Det gångna året har inneburit rekryteringar i stort sett inom alla områden i organisationen. Frånsett de pågående rekryteringarna på utvecklingssidan har vi en bra nivå med personal på övriga avdelningar. Nu fokuserar vi på att utveckla organisationen, för att anpassa oss till de utmaningar vi står inför och som är förknippade med den fortsatt starka tillväxt vi förväntar oss.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Omsättning och resultat

Det är första gången Micro Systemation levererar en nettoomsättning på över 30 mkr på ett enskilt kvartal. Sett till hela rapportperioden ökade omsättningen med 27,4 procent till 80,6 (63,3) mkr. För kvartalet ökade omsättningen med 35,6 procent till 30,6 (22,6) mkr jämfört med föregående år. Den starka tillväxten förklaras av en stor ingående orderstock från tredje kvartalet tillsammans med en mycket bra nyförsäljning under det fjärde kvartalet. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 20,3 (22,3) mkr jämfört med föregående år vilket innebär en rörelsemarginal på 25,2 (35,2) procent. Marginalminskningen beror främst på ökade personalkostnader samt på den prisjustering som genomfördes i mars 2009, för att stärka framtida tillväxt, men också för att 2009 var ett år då kunderna uppgraderade till ”bundle packs”. Bundle pack innebär två produkter i en, vilket har gett ett bra mervärde till kunden i form av lägre totalkostnad per produkt men också ökade hårdvarukostnader för oss som leverantör initialt. Finansnettot för perioden uppgick till -0,2 (1,4) mkr och för kvartalet till 0,1 (1,5) mkr. Resultat efter skatt uppgick för helåret till 14,6 (17,0) mkr och för kvartalet 8,3 (8,3) mkr.

Kostnader

Rörelsens kostnader uppgick under perioden till 60,3 (41,0) mkr, varav personalkostnaderna utgjorde 32,0 (21,7) mkr vilket är den enskilt största kostnadsposten. Sett till kvartalet uppgick rörelsens kostnader till 19,3 (14,6) mkr, varav personalkostnaderna utgjorde 10,0 (7,3) mkr. Direkt varukostnad utgör på helåret 18,7 procent av nettoomsättningen vilket är en ökning med 5,6 procentenheter mot föregående år. Denna ökning är hänförbar till högre försäljningsvolymer av Field Version som är en hårdvaruintensiv produkt samt den merkostnad vi har haft under året i samband med licensuppgraderingar, till så kallade ”bundle packs” som kräver mer hårdvara per nyförsäljningskrona.

Kassaflöde och finansiell ställning

Micro Systemation har en fortsatt stark finansiell ställning med en soliditet om 69,4 (71,2) procent. Likvida medel samt kortfristiga finansiella placeringar uppgick vid periodens utgång till 39,0 Mkr (43,4). Det försämrade kassaflödet beror främst på en väsentligt högre fakturering i det fjärde kvartalet jämför med föregående år.

Anställda

Antal anställda i koncernen var vid periodens utgång 40 (32). Medelantalet anställda under perioden var 36 (28).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Vi ser fortsättningsvis relativt låga anslag i myndigheternas budgetar, främst i USA. Dock kan vi konstatera att vår lokala närvaro på sikt är en förutsättning för att kunna utveckla marknaden på ett bra sätt och vi har en fortsatt stor tilltro till den nordamerikanska marknaden. Intäktsflödena är som tidigare till allra största del i utländsk valuta (GBP, USD och EUR) och merparten av kostnadsbasen i svenska kronor. Vi kommer under 2010 att terminssäkra vissa, för oss kända valutaflöden, för att minska vår valutaexponering. Konkurrensen är hård och det gäller att satsa på utveckling av rätt produkter och leverera hög kvalité. Det gäller också att kontinuerligt var ute hos kunderna och visa att vi har det bästa erbjudandet. Lanseringstakten av nya mobila enheter är hög vilket ställer stora krav på våra utvecklingsresurser. Vi måste hela tiden vara ”på tå” och vara snabbt ute med stöd för nya modeller samt ha brett enhetsstöd totalt sett.

Övrigt

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport, har för koncernen upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen samt IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapporteringsrekommendation RFR 2.2 Redovisning i juridiska personer.

Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper 2009

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från den 1 januari 2009. Ändringen har påverkat Micro Systemations redovisning retroaktivt från den 31 december 2008. Ändringen medför bland annat att intäkter och kostnader som tidigare redovisats direkt i eget kapital numera redovisas i en separat rapport direkt efter resultatrapporten. En annan förändring är att nya benämningar på de finansiella rapporterna kan användas. Detta är dock inte tvingande. Micro Systemation har valt att behålla de gamla benämningarna.

Övriga nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Moderbolaget

Under det tredje kvartalet har bolaget implementerat en internprissättningsmodell i enlighet med OECD:s riktlinjer vilket väsentligt har påverkat moderbolagets intäkter och kostnader.

Not 1 Justering av historisk finansiell rapportering

Bolaget har under 2009 delvis ändrat sitt erbjudande och prismodell. I samband med detta har ledningen konstaterat att koncernens försäljning av de två produkterna .XRY och XACT i praktiken består av ett par separat identifierbara delar; leverans av produkterna .XRY och XACT samt under en tidsbegränsad period därefter support och produktuppdateringar. MSAB har inget legalt eller bindande åtagande att leverera support eller produktuppdateringar utan detta har historiskt erbjudits företagets kunder som en service. Baserat på att denna service har erbjudits historiskt är det ledningens bedömning att det föreligger ett informellt åtagande att leverera dessa två tilläggstjänster efter att leverans av produkterna skett till kunden. MSAB erhåller full betalning vid leverans av respektive produkt samtidigt som att risker och förmåner förknippade med äganderätten överförs till köparen. I syfte att presentera en mer rättvisande bild över koncernens försäljning har bolaget att allokerat verkligt värde till respektive identifierbar del av försäljningstransaktionen. Detta innebär att MSAB redovisar en intäkt baserat på verkligt värde vid leverans av bolagets produkter till kund och verkligt värde hänförbart till support och produktuppdateringar redovisas som en intäkt när tjänsten utförts, vilket vanligtvis redovisas linjärt över licensperioden. Tidigare redovisade MSAB hela intäkten vid leverans av produkten till kund.

Denna principförändring har medfört att historiska finansiella rapporter har räknats om. Effekten av principförändringen har medfört att ingående kapital per 2008-01-01 har minskat med 2 126 tkr netto efter skatt samt att en förutbetald intäkt om 2 884 tkr och uppskjuten skattefordran om 758 tkr redovisats vid motsvarande tidpunkt. Intäkterna för helåret 2008 har justerats negativt med 549 tkr och årets skattekostnad justerats med uppskjuten skatteintäkt om 144 tkr. Således har nettoresultatet för 2008 försämrats med 405 tkr och resultat per aktie försämrats med 2 öre jämfört med tidigare presenterad finansiell information. Utgående eget kapital 2008-12-31 har som följd av den ändrade principen minskat med 2 531 tkr netto efter skatt jämfört med tidigare presenterad finansiell information. Vid motsvarande tidpunkt, 2008-12-31, har en uppskjuten skattefordran om 902 tkr och förutbetald intäkt om 3 433 tkr redovisats som följd av principändringen. I Q4 2008 har bolagets intäkter justerats negativt med 726 tkr och periodens skatt har justerats med en uppskjuten skatteintäkt om 191 tkr, vilket medför en nettoeffekt på periodens resultat om 535 tkr samt en effekt på periodens resultat per aktie om 3 öre.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 0,65 SEK per aktie samt en extra utdelning om 0,35 SEK per aktie. Den totala utdelningen om 1,00 SEK per aktie motsvarar 17,72 MSEK.

Årsstämma 2010

Årsstämman äger rum i Radisson Blu Royal Park Hotels lokaler, Frösundaviks allé 15, Solna, onsdagen den 28 april kl 18:00.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har förevarit under.

Kommande rapporter

Delårsrapport 23 april 2010

Delårsrapport 20 Augusti 2010 - revisorsgranskad

Delårsrapport 22 oktober 2010

Bokslutskommuniké 4 februari 2011

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com.

Frågor angående bokslutskommuniké ställs till:

VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

(För fullständig rapport se bifogad fil.)