Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Fjärde kvartalet 2008

Regulatory

(NGM:MSAB B)

Perioden:

• Nettoomsättningen ökade med 28 % till 63,8 Mkr (50,0).

• Rörelseresultat blev 22,8 Mkr (23,1).

• Resultatet efter finansiella poster och skatt minskade till 17,4 Mkr (23,4) då bolaget nu betalar full skatt.

• Resultat per aktie blev 0.98 kr (1,32).

• Eget kapital per aktie vid periodens slut var 2,62 kr (2,28).

• Rörelsemarginalen var 36 % (46).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 22,0 Mkr (18,2).

• Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar var vid periodens slut 43,4 Mkr (33,1).

• Bolaget har sålt och levererat 542 (702) nya .XRY startpaket och 935 (675) uppdateringar har gjorts.

• Förnyelsegraden på .XRY var 79 % under året

• Bolaget har sålt och levererat 249 XACT licenser under perioden

• Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om utdelning av 0,65 kronor per aktie för räkenskapsåret 2008.

• Detta är Micro Systemations första bokslutskommuniké som är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards – IFRS. Jämförelsetalen för 2007 är omräknade.

Fjärde kvartalet

• Nettoomsättningen ökade till 23,3 Mkr (18,2). Rörelseresultatet minskade till 8,7 Mkr (9,4).

• Bolaget har sålt och levererat 127 (275) nya. .XRY startpaket och 321 (260). licenser ar förnyats av de 284 licenser som löpte ut under perioden.

• Förnyelsegraden på .XRY var 83 %.

• Bolaget har sålt och levererat 99 XACT system.

VD:s kommentar

2008 blev ännu ett starkt år för Micro Systemation, med god tillväxt och bra lönsamhet. Årets stora händelse var lanseringen av en ny produkt, XACT. Nu kan vi, som enda leverantör, erbjuda en totallösning inom mobile forensics. Under hösten har vi även tagit ett fastare grepp om den för oss så viktiga USA-marknaden.

Det sista kvartalet brukar vara starkast för oss. 2008 utgör inget undantag, trots att det har sammanfallit med vad som sagts vara den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Micro Systemations försäljning har under året vuxit med 28 procent, från 50 miljoner kronor 2007 till 64 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev 22,8 miljoner kronor då bolaget har skalat upp organisationen gradvis det senaste året och därmed ökat kostnadsmassan.

Vår första produkt .XRY har blivit en de-facto standard för att snabbt och enkelt säkerställa bevis i mobiltelefoner. Nya avancerade XACT hjälper utredaren att tränga djupare i mobiltelefonen och att till och med kunna få ut raderad information, vilket är hett eftertraktat. Det ger oss en unik marknadsposition genom att vi nu kan leverera både fysisk och logisk läsning i en snyggt paketerad produktsvit.

Tack vare att vi nu har alla delarna kan vi även erbjuda våra kunder certifiering på en helhetsmetod som är kriminaltekniskt rättssäker. Det gör att vi kör ifrån våra konkurrenter. Idag är vi utan tvekan bäst i klassen på det vi gör vilket många kunder kan intyga. Därför är vår ambition att fortsätta växa genom att ta marknadsandelar. Det är även vår uppfattning att marknaden som helhet växer trots att vissa myndigheters budgetar krymper i det rådande marknadsklimatet.

Ny och större plattform

Under 2007 växte vi så det knakade, kanske i snabbare takt än vad organisationen långsiktigt var byggd för att klara. En huvuduppgift under det gångna året har därför varit att etablera en starkare organisatorisk plattform. Vår kraftiga tillväxt kräver att vi – med högsta kvalitet – kan möta en stigande efterfrågan på våra produkter och ha resurser att bearbeta befintliga och potentiella kunder över hela världen.

En fastare etablering i USA är strategisk för oss eftersom det är vår potentiellt sett största marknad. Under 2008 svarade den amerikanska marknaden för totalt ca 12 miljoner kronor av vår omsättning. Det kan bli betydligt mer. Vårt dotterbolag registrerades i maj och under hösten arbetade vi med att fördjupa relationerna med federala myndigheter, tull, polis och skattemyndigheter. Nu i februarislår vi upp portarna till vårt amerikanska kontor.

Mer än 92 procent av Micro Systemations produktion går på export. Vi har 2008 investerat i en CMDA-basstation, vilket möjliggör en snabbare utveckling av telefoner för stora marknader som USA och Indien. Förutom USA-etableringen har vi anställt en person i Spanien som även ansvarar för försäljningen i Portugal och Latinamerika. Vi har nyanställt lokal kapacitet i England, Skottland och Irland och vi överväger att anställa även i Australien.

Med bra kassaflöde och en stark likviditet har vi handlingsfrihet och möjlighet att investera för expansion. Konjunkturläget har gjort det lättare att rekrytera kompetent personal. Att bolaget är internationellt, dynamiskt och, inte minst, ekonomiskt starkt är också framgångsfaktorer när vi ska attrahera den bästa personalen.

Glädjande nog har vi lyckats få in många nya och bra personer i verksamheten. Vi har nästan dubblerat antalet utvecklare, vi har förstärkt med en marknadschef och rekrytering av en finanschef pågår. Vi har även effektiviserat och gjort en översyn av samtliga leverantörer, vilket har inneburit att vi har stärkt banden med färre men mer strategiska leverantörer som vi kan arbeta med på ett bättre sätt och som kan växa tillsammans med oss.

Vi har en affärsmodell som rätt nyttjad ger trygg och kontinuerlig tillväxt utan stora inbyggda fluktuationer. Ca 47 procent av fjolårets omsättning utgörs av repetitiva intäkter, huvudsakligen i form av förnyade licenser för .XRY och SIM id-Cloner. Kunder som får tillgång till kontinuerliga uppdateringar av produkterna, utbildning och support förnyar oftast sina licenser

Ständiga produktförbättringar

Vi gör kontinuerliga produktförbättringar och har kontroll över hela produktionen, samtliga konstruktioner och verktyg ägs och kontrolleras av Micro Systemation. Kvalitet är ett nyckelord och för våra kunder är det otroligt viktigt då de jobbar i en mycket krävande miljö – där rätt metodik kan vara avgörande.

Utbildningarna är av högsta klass. 2008 levererade vi över 300 utbildningsplatser. Allteftersom efterfrågan ökar har fler lärare certifierats. Vi har idag diplomerade lärare utspridda i följande länder

• Sverige

• England

• Tyskland

• Schweiz

• USA

• Australien

• Sydafrika

Redan 2008 genomfördes schemalagda utbildningar i England, Tyskland och Sverige, och antalet länder med schemalagda utbildningar kommer utökas under 2009. Vi har även knutit en engelsk leverantör till oss som blir vår strategiska utbildningspartner och ser till att utbildningar genomförs runt om i världen.

Vinstmarginalen har sjunkit något vilket har två huvudorsaker. Dels kostar det att expandera, bygga upp en starkare plattform och etablera verksamhet utomlands. Dels har konkurrensen hårdnat och marknaden nått en viss mognad vilket gör att marginalen per produkt pressas. Vi går in i 2009 med fortsatt stark tilltro till den marknad på vilken vi verkar och känner att bolaget är väl rustat för fortsatt kraftfull expansion.

Solna i februari 2009

JOEL BOLLÖ, VD

(För fullständig kommuniké se bifogad fil.)