Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Fjärde kvartalet 2006

Regulatory

2007-02-09 10:37:15

· Nettoomsättningen under perioden uppgick till 25,96 Mkr (12,91)

· Resultatet efter finansiella poster var 10,34 Mkr (1,17)

· Resultat per aktie 0,58 kr (0,07)

· Likvida medel vid periodens slut 15,07 Mkr (4,18)

· Vinst före vinstdelning 12,14 Mkr (1,17)

· Bolaget har sålt och levererat över 400 nya XRY startpaket

· XRY 3.0 har färdigställts och börjat levereras

· XRY levererat till över 45 olika länder

· Flera olika paketeringar av XRY har lanserats

Händelser efter 2006-12-31

· Orderingång under januari 2007 blev 2,55 Mkr (1,28)

Verksamhet

Micro Systemation bedriver produktutveckling och marknadsföring av mjukvarulösningar inom området kriminalteknik och datakommunikation samt därtill hörande konsultverksamhet. Micro Systemation grundades 1984. Sedan december 1999 är B-aktien i Micro Systemation noterad på NGM Equity:s aktielista.

I juli 1998 lanserade Micro Systemation den helt egenutvecklade produkten SoftGSM. SoftGSM är ett mjukvarumodem för GSM-kommunikation.

I december 2000 aviserades nästa lösning från Micro Systemation, SoftNet.

Under 2003 sammanfördes produkterna SoftGSM och SoftNET till en produkt under benämningen Mobile Communication Suite.

2003 lanserade bolaget den egenutvecklade produkten – SoftGSM™ X-RAY. I samband med att version 2.0 lanserades i augusti 2004 bytte produkten namn till .XRY. I november 2006 introducerades .XRY 3.0 som innehåller kraftigt förbättrad funktionalitet.

.XRY gör det möjligt för brottsutredande myndigheter att snabbt avläsa data i mobiltelefoner. På några minuter kan innehållet i en mobiltelefon läsas av och kopieras. .XRY är ett effektivt hjälpmedel för att säkra bevismaterial. Produkten säljs i över 45 länder och stödjer avläsning av mer än 300 mobiltelefonmodeller.

Affärsidén för Micro Systemation är densamma idag som 1984 när företaget startades – utveckling och kommersialisering av produkter och tjänster inom datakommunikation. Behovet av att läsa data ur mobila enheter för undersökande myndigheter ökar kontinuerligt. Micro Systemation´s produkter och tjänster fyller där ett stort behov.

VD kommenterar utvecklingen:

Bästa året hittills:

MSAB presenterar idag sitt bästa resultat någonsin i bolagets snart 23-åriga historia. Vi har nu över 650 st aktiva .XRY-system över hela världen. Över 400 st har tillkommit under 2006. Omsättningen har fördubblats jämfört med 2005 och expansionen har kunnat ske med förbättrad vinstmarginal. Vinsten för 2006 blev 10,3 att jämföra med 2005 års vinst på 1,2 Mkr. Till vinstdelningsprogrammet har avsatts 1,8 Mkr för 2006.

Micro Systemation har under 2006 blivit en etablerad leverantör av kriminalteknisk utrustning till brottsutredande myndigheter. Den positionen ställer ytterligt höga krav på kvalité inom såväl utveckling som support och försäljning. Vår fortsatt höga förnyelsegrad vittnar om att vi lyckats uppfylla högt ställda kvalitetsambitioner.

Vi har fördubblat vår leveranskapacitet under 2006 med åtföljande krav på organisation och personal. Det är inte utan viss stolthet jag kan konstatera att MSAB’s personal förtjänstfullt klarat den ökade orderingången.

Under våren 2006 lanserade vi ytterligare en kriminalteknisk produkt, nämligen SIM ID-Cloner, som gör det möjligt att skapa eller kopiera ett befintligt SIM-kort. Tillsammans med tomma SIM-kort har vi sålt för över 1 Mkr 2006.

Genom produkter som SIM ID-Cloner kan vi öka det genomsnittliga ordervärdet samtidigt som kundnyttan och mervärdet förbättras. Eftersom även SIM ID-Cloner säljs med en årslicens ökar även den framtida intäkten.

Två nya paketeringar av .XRY har skett under året. Dels ”Mobile option” som har skapat stort intresse men även ”Field version”, som ännu inte visats offentligt. Mobile option är en komplett paketering av .XRY som består av en skräddarsydd väska med en komplett uppsättning av samtliga kablar, SIM-läsare, kommunikationsenhet och förinstallerad dator. Field version är en militär lösning för mycket krävande arbetsmiljöer där de fysiska påfrestningarna kan vara stora.

Inom affärsområdet utbildning har vi idag fyra kontrakterade utbildare som täcker samtliga världsdelar. Kraven på kvalificerad utbildning inom vårt verksamhetsområde växer och många av våra kunder har som uttalad policy att utredare som använder .XRY även ska ha genomgått certifiering på produkten.

Vi har sålt .XRY system till fler än 45 länder. Samtidigt står ett fåtal regioner för lejonparten av vår omsättning. Det innebär att det finns en betydande potential till kraftig expansion i stora delar av världen. Vi kommer under 2007 inrikta oss på att kraftigt förstärka vår försäljningsorganisation och vår utvecklingsavdelning. Vi rustar oss för att utveckla marknaderna där vi än så länge endast påbörjat etablering. Digital bevissäkring fortsätter att öka i betydelse inom kriminaltekniken och utvecklingen är global. Samtidigt råder stora regionala skillnader i brottsutredande myndigheters organisation och struktur. Det kräver lokal närvaro för att skapa försäljningsframgångar. MSAB’s inriktning är att sälja .XRY så långt ut i organisationerna som möjligt. Det ger sällan stora nationella avtal men har en rad andra fördelar. Ju närmare inköpsbeslutet ligger slutanvändaren ju större blir kundlojaliteten. Vår affärsmodell som bygger på återkommande förnyelse av .XRY-licensen förutsätter att polisen som drar nytta av .XRY också är delaktig i inköpsbeslutet. Vår erfarenhet säger oss också att stora ramavtal sällan leder till stora försäljningsvolymer, snarare tvärtom. Även produktutvecklingen sker i nära samarbete med våra kunder och därmed våra användare. Genom etablerade kanaler med polismyndigheter över hela världen får vi kontinuerligt information om statistik på beslagtagna mobiltelefoner och efterfrågade förbättringar i .XRY. Sammantaget ger det oss unika möjligheter att vässa våra produkter och tillfredställa nya behov. Men vi nöjer oss inte med att enbart reagera på marknadens önskemål. Ända sedan utvecklingen av version 2.0 har vi valt att arbeta proaktivt med produktutveckling. Vi analyserar och utvärderar kontinuerligt framtida möjligheter till datorbaserad bevissäkring och analys.

Vi är övertygade om att en nöjd polis i många stycken är bättre på att övertyga en kollega om nyttan med .XRY än vad vi är.

Vår målsättning att etablera en standard för mobiltelefonsavläsning har uppnåtts på flera marknader. Inte minst England fortsätter att vara ett mycket starkt fäste för .XRY och vittnar om stora möjligheter att vidareutveckla befintliga marknader och öka merförsäljningen. Vi ser också en ökad efterfrågan på digital avläsning av andra mobila enheter som navigatorer och PDA:er. MSAB kommer att utvärdera möjligheterna att utveckla kriminaltekniska lösningar även för dessa behov.

Slutligen vill jag tacka alla aktieägare som visat sitt förtroende för MSAB. Även om 2006 blev ett fantastiskt år så inser vi att det bara var starten på vår färd mot att bli ledande i världen inom digital mobiltelefonavläsning.

Solna i februari 2007

Joel Bollö, VD

(För fullständig rapport se bifogad fil)