Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Fjärde kvartalet 2022

Regulatory
Sammanfattning oktober - december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 106,6 (108,5) MSEK, en minskning med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år. Den valutajusterade tillväxten uppgick till -10,8 procent. 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,7 (16,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 7,2 (15,0) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 6,3 (12,7) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,34 (0,69) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 43,3 (10,5) MSEK, främst drivet av en positiv förändring i rörelsekapitalet.
Sammanfattning januari - december 2022
• Nettoomsättningen uppgick till 363,0 (333,0) MSEK, en ökning med 9,0 procent. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 0,5 procent. 
• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 18,8 (44,3) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om 5,2 (13,3) procent.
• Resultat efter skatt uppgick till 17,1 (34,8) MSEK.
• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,92 (1,89) SEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 49,8 (10,2) MSEK.
• Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 1,50 SEK (0) per aktie, fördelat på två utbetalningstillfällen.

Vd:s kommentar

Omsättningen under året blev bolagets högsta hittills, den uppgick till 363 (333) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 9,0 procent. EBIT uppgick till 18,8 (44,3) MSEK vilket utgör en rörelsemarginal på 5,2 procent (13,3). Nordamerika står för den största tillväxten under 2022 och har potential att växa ytterligare. Det är tillfredställande att se att den organisatoriska förändringen vi genomförde under år 2020 fortsätter att ge positiv effekt. EMEA har haft god tillväxt tidigare år och levererar i nivå med år 2021, så jag har stor tilltro för framtida tillväxt i regionen. Resultatet för året är en konsekvens av tre goda investeringar; högre aktivitetsnivå med kundmöten och mässor, ett antal produktutvecklingsinitiativ för att möjliggöra ökad tillväxt samt den produktmix vi levererat under 2022. Koncernens kassaflöde förbättrades väsentligt under året och ökade med 36,1 (-38,3) MSEK. Detta främst drivet av positiva förändringar i rörelsekapitalet 23,4 (-49,6) MSEK. 

Under år 2021 var marknaden för digital bevisföring värderad till 5,5 BUSD och prognosen är en fortsatt tillväxt till 6,7 BUSD år 2023, enligt ”Global Digital Forensics Market Report 2022”. Marknaden drivs framförallt av det ökande antalet cyber-brott, vilka ökar i olika sektorer och möjliggörs framförallt av den höga användningen av smartphones. Myndigheternas regelverk, som med god intention är menade att skydda individers integritet, utnyttjas av illvilliga personer för att planera och begå brott. 

Marknaden för digital forensik kan omfatta många olika saker; datorer, molntjänster, mängder med kommunikations-appar, IoT, med mera. När cyberbrottsligheten fortsätter att öka krävs det att även MSAB: s verktyg och metoder kontinuerligt förbättras. 

Utvecklingen i världen under år 2022 var mest negativ, året inleddes med ett krig i Sveriges närhet och en tydlig trend är att länder och regioner sluter sig allt mer. Detta påverkar direkt den mobilforensiska marknaden, då det blir mer betydelsefullt vem man gör affärer med. Som leverantör räcker det inte längre med att klara av de tekniska kraven från kunder, även bolagets geografiska placering och var produktutvecklingen sker utgör centrala krav.

Covid-restriktionerna släppte under våren 2022. Vi har aldrig tidigare upplevt ett sådan efterfrågan på kundevenemang och marknadsaktiviteter som vi gjorde då. Den intesiva perioden under våren lade sig och under sommaren, hösten och vintern har vi haft en hög och mer normal nivå.

MSAB har slagit fast en strategi för hur vi ska fortsätta att utveckla och förbättra våra lösningar i syfte att möta och överträffa de behov som vi ser komma. För fortsatt framgång kommer vi att vidta ett antal åtgärder - vi kommer att; öka våra investeringar i teknik och utveckling (för att möta den accelererande tekniska utvecklingen), förbättra och utveckla våra paketeringar (för att göra dem mer attraktiva) samt utöka och intensifiera vår närvaro på de marknader där vi är verksamma och där vi ser en stor potential att växa ytterligare.

MSAB ska fortsätta att göra rätt saker. Rätt för oss och våra kunder är att på ett etiskt och rättssäkert sätt säkra bevis i mobiltelefoner och andra digitala enheter. Vi bidrar till att göra världen såväl lokalt som globalt lite säkrare på det sätt vi utvecklar, utbildar och implementerar våra lösningar.

Jag är stolt över att vara ansvarig för det enda europeiska bolag som är verksamt inom det digitalforensiska området. I och med den negativa utveckling som sker i världen idag, blir det allt viktigare för många av de myndigheter vi jobbar med att vi är en betrodd partner. Det förtroende vi skapat ska vi förvalta väl och genom att göra rätt saker kommer vi skapa en lönsam tillväxt också för våra aktieägare.

Januari 2023,

Joel Bollö
Verkställande direktör

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 januari 2023 klockan 08:00 CEST.

Om MSAB:
MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joel Bollö, VD MSAB, joel.bollo@msab.com, +46 8 739 02 70