Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Första kvartalet 2022

Regulatory
Sammanfattning januari - mars 2022

• Nettomsättningen blev 75,6 (70,4) MSEK, en ökning med 7,4 procent. Den valutajusterade tillväxten uppgick till 1,2 procent.

• Rörelseresultatet (EBIT) blev -0,2 (6,0) MSEK, med en rörelsemarginal på -0,3 (8,5) procent.

• Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (6,5) MSEK.

• Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,07 (0,35) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 5,5 (9,4) MSEK.

VD:s kommentar

Vi ser en ökad aktivitet på marknaden och MSAB har under det första kvartalet tecknat flera strategiskt viktiga kontrakt som innebär att vi fördjupar vårt engagemang hos flera av våra kunder. Våra lösningar blir en strategiskt viktig del av deras sätt att hantera digital bevisföring.

Första kvartalet 2022 blev det omsättningsrekord för ett första kvartal, omsättningen blev 75,6 MSEK jämfört med 70,4 MSEK föregående år, en omsättningsökning på 7,3%. Resultatet efter skatt slutade på 1,4 MSEK jämfört med 6,5 MSEK föregående år. Resultatet är en konsekvens av den produktmix vi säljer samt att övriga kostnader har ökat. Den väsentligt ökade aktiviteten i form av mässor, utbildningar och resor tillsammans med kostnader av engångskaraktär för bl.a. marknadsinvesteringar och konsulttjänster samt lägre bidrag från Formobile projektet, som gått in i en slutfas, gör att övriga kostnader blev högre än motsvarande period 2021. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 5,5 MSEK jämfört med 9,4 MSEK för motsvarande period 2021.

Det första kvartalets omsättning kommer direkt efter ett starkt fjärde kvartal och en rekordomsättning för 2021 totalt. Den omorganisation vi genomförde andra halvåret 2020 är en viktig del i att bolaget fortsätter att växa. Att verka inom mobile forensic industrin är att verka i en av de snabbast föränderliga branscherna i världen. Vi har en organisation som har vad som krävs för att ligga på topp och fortsätta leverera de bästa lösningarna för våra kunder.

Efterfrågan på våra lösningar är hög, första kvartalet är normalt sett det till omsättningen minsta sett till helåret. Vi har lyckats relativt väl med att klara av leveranserna beaktat de störningar i leveranskedjan som vi har, om vi inte haft den osäkerheten hade omsättningen blivit högre. Min bedöming är att leveranssituationen fortsatt kommer att vara osäker, men att det inte kommer att påverka oss väsentligt.

Försäljningen är jämnt fördelad och extra glädjande är att Nordamerika fortsätter växa. Europa är fortfarande vår största marknad och gjorde ett starkt kvartal 2021 och fortsätter leverera 2022.

MSAB:s lösningar blir allt viktigare för våra kunder. Våra uppdrag hos våra kunder fördjupas då det vi levererar verkligen positivt påverkar hur effektiva de kan vara i sitt arbete med att utreda och klara av att lösa misstänkta brott.

Vad MSAB gör blir allt mer samhällskritiskt. Som vi tidigare skrivit om så har vi ett djupt engagemang sedan flera år i ett EU finansierat projekt som kallas Formobile. Formobile syftar till att sätta standard för hur rättsväsendet i hela Europa ska arbeta med digital bevisföring generellt och specifikt för mobiltelefoner. Arbetet är i sitt slutskede och resultatet kommer att presenteras under våren.

Under kvartalet kom den tragiska konfliken i Ukraina att påverka hela världen. Såklart påverkas även MSAB av konflikten på olika sätt genom att det generellt blir svårare att förutse leveranser av varor. MSAB har inte haft någon försäljning vare sig i Ryssland eller Ukraina så någon direkt påverkan på omsättningen ser vi inte än så länge.

Som en direkt konsekvens av konflikten har EU-länder och många myndigheter förstått värdet av att ha tillgång till teknologi som är utvecklad i och av bolag som lyder under EU lagstiftning. MSAB är det enda mobilforensiska bolaget som har utveckling och huvudkontor inom EU. Jag är övertygad om att värdet av vad MSAB tillför rättsvårdande myndigheter i betrodda länder kommer att fortsätta öka.

Som investerare i MSAB är det viktigt att värdera bolaget långsiktigt och vi kommer även framåt att se variationer i intäkterna mellan kvartalen

Stockholm i april
Joel Bollö, vd MSAB

Om MSAB

MSAB är världsledande inom kriminalteknik för att utvinna och analysera data i beslagtagna mobila enheter. Företaget utvecklar högkvalitativ och lättanvänd mjukvara som hjälper brottsbekämpande myndigheter, så som; polis, försvar och tull, att utföra sina uppdrag. Produkterna, som har blivit en de facto-standard för att säkra bevis i brottsutredningar, kan kompletteras med verktyg för rapportering och ett stort utbildningsutbud med certifieringar inom rättssäker kriminalteknik. Företaget betjänar kunder i mer än 100 länder över hela världen, genom egna säljkontor och via distributörer. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker-namnet: MSAB B. www.msab.com

För ytterligare information, kontakta gärna:
Joel Bollö, VD MSAB. E-post: joel.bollo@msab.com Tfn: +46 8 739 0270