Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Andra kvartalet 2018

Regulatory

Januari - juni

 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 128,3 (114,9) mkr (13 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,8 (12,0) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 (10,4) procent, (3,1 procent i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 5,7 (8,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,31 (0,46) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,1 (-1,7) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 80,4 (77,8) mkr

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 63,0 (59,5) mkr, (6 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,1 (6,0) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 0,2 (10,2) procent (0,2 procent i lokala valutor)
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 (4,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,07 (0,24) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –11,4 (-4,4) mkr

VDs kommentarer


Omsättningen uppgick till 128,3 (114,9) mkr för årets första sex månader. Rörelseresultatet blev 3,8 (12,0) mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,0 (10,4) procent. Rörelsemarginalens minskning är en effekt av vår fortsatta satsning inom produktutveckling och marknadsföring.  I det andra kvartalet uppgick omsättningen till 63,0 (59,5) mkr. 

Vår marknad är i snabb förändring. Förutom möjligheten att kunna låsa upp och läsa av innehållet i beslagtagna mobiltelefoner så efterfrågas flera kompletterande funktioner och lösningar:

 • att sätta avläst innehåll i ett större sammanhang
 • att decentralisera avläsning av beslagtagna telefoner längre ut i organisationerna
 • att möjliggöra hjälp av artificiell intelligens

Inom dessa och andra områden har vi genom MSAB Ecosystem intagit en marknadsledande position. Vi kommer att fortsätta att investera i och vidareutveckla våra systemlösningar för att vara en relevant leverantör och säkra en fortsatt tillväxt.

Mobile Forensic är en terminologi som börjar bli obsolet. Begreppet myntades när tekniken utnyttjades av ett fåtal experter inom kvalificerade laboratorier. Idag handlar det om så mycket mer. Nästan alla personer som är verksamma inom brottsbekämpande myndigheter berörs, i större eller mindre utsträckning, av den digitala tekniken. MSAB klarar av att läsa av och säkra bevis i en mängd olika typer av digitala enheter. Idag säkrar vi bevis ur appar, smarta klockor, surfplattor, drönare, bilar, USB-minnen m.m. Det är inom området för digital bevisföring som polisens framtida förmåga att lösa alla typer av brott kommer att avgöras. Med vår senaste release av XRY, som släpptes under Q2, stödjer vi ca 25.000 olika enheter (profiler).

Den förändring som nu sker hos våra kunder och som vi själva gärna driver på, är förmågan att ta den digitala bevisföringen till nästa nivå, vilken innebär att kunden ska kunna decentralisera avläsning av digitala enheter. Men även att öka förmågan för utredare att snabbt kunna analysera och dra slutsatser av avläst information.

Frankrike har utsatts för flera terrorattacker och hot om fler. I många fall är det genom digital bevisförning som polisen lyckats spåra och i flera fall avvärja att brott sker. Insikten om hur viktigt det är med digital bevisföring har lett till att Frankrike nu satsar mer resurser inom just detta område. Frankrike genomför ett antal olika åtgärder, bl a förstärkt lagstiftning. Under våren trädde en lag i kraft gällande undanhållande av krypterat information. Lagen innebär i korthet att den person som undanhåller krypterad information för polisen kan dömas till dryga böter och fängelse i tre år och om brottet anses grovt ända upp till fem år i fängelse. Under 2017 ändrade även Tyskland sin lagstiftning så att möjligheten att läsa av digitala enheter, under vissa förutsättningar, utökades. Det här är bara ett par exempel på vad som händer när polismyndigheter och ansvariga politiker inser hur viktig den digitala bevisföringen är.

Mot den bakgrunden är det extra glädjande att vi vunnit en stor och strategiskt viktig order till franska Gendarmerie Nationale värd över 12 miljoner kronor. Det är våra nya lösningar som gör det möjligt för polisen att kunna arbeta mer decentraliserat som lett till att vi vunnit deras förtroende. Ordern har vunnits under juli månad, varpå intäkten kommer redovisas i det kommande tredje kvartalet.

I den region som omfattar Sydostasien och Australien visar samtliga länder utom Kina en god tillväxt. Under perioden har vi ytterligare förstärkt organisationen med mer personal på vårt Singapore-kontor samt startat ett dotterbolag i Japan. Nordamerika fortsätter växa. Framförallt är det affärer från delstatlig och lokal polis som visar bra tillväxt för årets första sex månader. Vi har förstärkt våra resurser i regionen med fler säljare och lokal marknadsföring. Federala myndigheter har bokslut sista september, vilket innebär att många investeringsbeslut tas i vårt tredje kvartal. EMEA växer och fortsätter att visa styrka. Det finns mycket kvar att göra i Europa och tillväxten är fortsatt god. När det gäller decentraliserad digital bevisföring är Europa på väg att ta på sig ledartröjan.

Våra affärer avgörs på en allt högre nivå hos våra kunder, vilket visat sig leda till mer oförutsägbara ledtider. Beslutsprocesserna blir alltmer komplexa och samtidigt som affärerna blir mer omfattande ökar tiden från upphandling till beslut. Bolagets prestation bör således fortsatt bedömas över en längre tidsperiod, inte utifrån enskilda kvartal.

Jämte vårt starka erbjudande av produkter och lösningar är vår affärsmodell en stor styrka för bolaget. I allt väsentligt säljer vi licenser för att använda vår mjukvara, detta innebär dels en skalbar affär och dels en hög grad av återkommande intäkter när våra kunder förnyar sina licenser.

Vikten av digital bevisföring ökar i oförminskad takt. Detta innebär en stor utmaning för alla rättsvårdande myndigheter, MSAB är väl positionerade för att bistå samhället i arbetet med denna utmaning. Vi kommer fortsätta göra långsiktiga investeringar i både produkt och organsiation för att befästa vår position som en ledande aktör på en växande marknad.

Stockholm i juli 2018

Joel Bollö

Verkställande direktör

Kontakt:
Joel Bollö, CEO MSAB
+46 (0)70 930 07 20
joel.bollo@msab.com
                                             

Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedastånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20  juli 2018 klockan 08:00 CEST.

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.