Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Andra kvartalet 2012

Regulatory
Delårsrapport januari – juni 2012               

Micro Systemation AB (Publ) Nasdaq OMX Stockholm Small Cap: MSAB B

Geografisk expansion och breddning av produktutbudet

Andra kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,2 (24,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,8 (2,5) mkr motsvarande en rörelsemarginal på -11,8 (10,0) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (1,6) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (0,09) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 (1,5) mkr

Januari - juni

 • Nettoomsättningen uppgick till 50,7 (54,0) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (7,8) mkr motsvarande en rörelsemarginal på 0,6 (14,5) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (5,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,28) kr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 38,1 (38,5) mkr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,5 (7,4) mkr

 

VD:s kommentar

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 24,2 (24,6) mkr och rörelseresultatet blev -2,8 (2,5) mkr. Försäljningen ligger i nivå med förra året, resultatförsämringen beror framförallt på vår fortsatta satsning på geografisk expansion och breddning av produktportföljen. Personalkostnaderna har med anledning av detta ökat med 3,2 mkr under det andra kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år.

Det ekonomiska läget för många länder både i och utanför Europa innebär att det tar längre tid för myndigheter att fatta inköpsbeslut. Då våra kunder huvudsakligen är budgetstyrda myndigheter skärps tendensen att våra intäkter inte är jämt fördelade över året utan snarast koncentrerade till årets andra hälft.

Vi får arbeta mer och längre för varje affär samtidigt som behoven av våra produkter ökar inom nya kundsegment och på nya geografiska marknader. Detta är en följd av att både mängden data per användare av mobila enheter ökar och att förståelsen för hur viktig denna data är, växer hos brottsutredande myndigheter och militär. Vi ser inte att vi tappar marknadsandelar till konkurrenter, och vi har heller inte sänkt priserna på våra produkter.

Vi fortsätter vår expansiva inriktning genom att etablera säljkontor på fler strategiska marknader. Vi ser ett stort värde i att successivt utöka den egna närvaron på viktiga geografiska marknader när mognadsgraden ökar. Under kvartal två har vi anställt personal i Brasilien, Ryssland och Kina. I Brasilien och Ryssland är personalen redan etablerad och i full gång. I Kina börjar vår representant under september. Resultat av nyetableringarna märks redan på antalet offertförfrågningar från dessa områden.

Satsningen jag beskrivit ovan medför också att vi gör allt fler geografiska anpassningar av produkterna. Vår kommande version XRY 6.4, som lanseras i september, kommer att finnas översatt till sju olika språk.

Under det andra kvartalet har vi introducerat versioner av XRY innehållande mjukvarukomponenter som innebär att vi omfattas av de regelverk som ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter) är tillsynsmyndighet för.  Det dröjsmål som uppstått innan ISPs hantering av XRY kunde slutföras har hämmat våra möjligheter att leverera full produktfunktionalitet under det andra kvartalet. I viss mån kan detta ha påverkat vår försäljning då kunder visat sig avvakta med orderläggning fram till dess att en komplett produkt kunnat levereras. Idag fungerar licensieringen från ISP smidigt.

Vi kommer under hösten att presentera nya lösningar och ny funktionalitet för befintliga och nya kundsegment. Det är resultatet av en medvetet hård satsning på utveckling och expansion. Syftet är givetvis att fortsätta vara den ledande leverantören i vår bransch och att möjliggöra konceptlösningar, vilka hjälper kunderna med hela händelsekedjan från bevisinhämtning till analys och domstolsförhandling. På samma sätt som IT-frågor en gång vandrat från låg prioritet till en viktig styrelsefråga för företag kommer säkerhetsfrågor där vi har lösningarna att vandra från operativa myndigheter till strategiska ställningstaganden för nationer och EU. Då är det viktigt att vi kan erbjuda helhetslösningar.

I augusti 2012

Joel Bollö, VD

 

Informationen i denna rapport är sådan som Micro Systemation AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 augusti 2012 klockan 08:00 CEST.

         VD och koncernchef Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Downloads