Hoppa till huvudinnehållHoppa till navigeringHoppa för att söka
Logotype

Andra kvartalet 2005

Regulatory

2005-08-26 12:37:25

· XRY har nu sålts och levererats till över 17 länder världen över

· Försäljningen till Nordamerika har påbörjats

· Nettoomsättningen ökade med 123% jämfört med jämförande halvår 2004

· Resultatet förbättrades med 1.925 tkr jämfört med motsvarande period 2004

· Nettoomsättningen uppgick till 5.451 tkr (2.445)

· Resultatet efter finansiella poster var 9 tkr (-1.916)

· Resultat per aktie 0,01 (-0,11)

VD Kommenterar utvecklingen

I samband med nyemissionen i början av 2004 lanserade Micro Systemation en ambitiös agenda som innefattade såväl en intensiv produktutveckling som en fokuserad marknadsbearbetning. Nu drygt ett år senare kan vi konstatera att många av våra m��lsättningar är på god väg att uppfyllas. Omsättningen har ökat drastiskt och vi har redan efter 6 månader passerat 2004 års totalomsättning. Resultatet har följt med och vi redovisar för första gången på lång tid ett positivt resultat. Samtidigt pågår en successiv upptrappning av vår leveransförmåga. Det sker delvis genom outsourcing av vissa delar av hårdvaruproduktionen men även genom ökad lagerhållning. Det har en negativ påverkan på kassaflödet. Bolagets mål är att våra tillgängliga resurser ska utnyttjas på ett optimalt sätt under fortsatt expansion.

Vår geografiska marknadsstrategi har inneburit att vi successivt gått från en bearbetning av vår hemmamarknad till Europa och därefter övriga världen. Framgångsrika marknader för .XRY är idag Sverige och Storbritannien. Systemet har även sålts till bl a Tyskland, Frankrike, Österrike och Holland. Potentialen för ytterligare försäljning i dessa länder bedöms vara mycket god. Utanför EU har .XRY sålts bl a till Australien, Brasilien, Sydafrika och Jamaica. Australiens riksåklagare är en av de första åklagarmyndigheterna som utnyttjar .XRY. Produkten används idag i 17 länder. Gemensamt för samtliga marknader är att såväl polis som tull och militär visar stort intresse för vårt koncept.

Micro Systemation säljer .XRY huvudsakligen direkt till slutkund. På så sätt skapar vi en direktrelation med våra kunder och erhåller även nödvändig återkoppling till produktutveckling och behov hos brottutredande myndigheter. Samtidigt kräver vissa marknader av kulturella och marknadsmässiga skäl lokal närvaro. Bolaget tecknar därför agentavtal för vissa regioner. Så har exempelvis skett i Canada där Dyplex Inc nu representerar Micro Systemation och .XRY.

En rad av de utvärderingar som pågått i början av året har resulterat i inköpsbeslut hos berörda myndigheter. En viktig del i beslutsprocessen har varit Micro Systemations omfattande och löpande uppgradering av .XRY. Produkten är idag mycket kompetent och kan nu även läsa SIM-kort inklusive möjlighet att återskapa borttagen information. Stöd ges även för UNICODE vilket innebär att .XRY fungerar oberoende av vilken teckenuppsättning den avlästa mobiltelefonen tillämpar. Möjlighet att avläsa mobiltelefoner av CDMA-typ integreras löpande i .XRY, vilket drastiskt ökar marknadspotentialen i framförallt Nordamerika.

Den dagliga kontakt vi har med våra kunder visar att den helhetssyn och det funktionalitetskoncept vi tillämpar i .XRY är korrekt. För att ytterligare förstärka bilden av Micro Systemation som ett kompetenscentrum för kriminaltekniska undersökningar av mobiltelefoner har vi under sommaren lanserat ett webbaserat forum dedikerat för användningen av .XRY .

En viktig del i marknadsbearbetningen av .XRY är att delta i mässor, konferenser och seminarier om kriminalteknik i allmänhet och mobiltelefonavläsning i synnerhet. Inom brottsutredande myndigheter är den här typen av arrangemang ofta slutna tilldragelser varför vi kan glädja oss åt det stora antal inbjudningar vi fått att demonstrera .XRY på dessa evenemang. Under hösten kommer Micro Systemation att närvara vid en serie högintressanta arrangemang.

Traditionellt är sensommar och höst semestertider i stora delar av Europa. Få investeringsbeslut fattas under denna period, varför vi räknar med att orderingången kommer att temporärt mattas något under kvartal 3. Den nya pris- och affärsmodellen har mottagits positivt av våra kunder och leder till att alltfler myndigheter väljer att teckna årslicens. Något som borgar för fortsatt resultatförbättring.

Besök gärna vår hemsida på www.msab.com eller skicka ett mail till aktieagare@msab.com om du vill ha löpande bolagsinformation direkt i inkorgen.

Solna i augusti 2005

Joel Bollö, VD

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

· .XRY gör det möjligt att snabbt tömma beslagtagna mobiltelefoner på dess innehåll. På några minuter kan informationen i en mobiltelefon läsas av; slagna samtal, sparade telefonnummer, missade samtal, SMS, bilder, kalender, ljudfiler etc. Allt presenteras i en och samma rapport som .XRY genererar. I den framgår vilken telefon som avlästs vem som gjort avläsning mm. Rapporten lagras i ett krypterat filformat.

Micro Systemation har sedan starten 1984 utvecklat och marknadsfört en rad innovativa och framgångsrika datakommunikationsprodukter. Bolagets B-aktie är sedan december 1999 noterad på NGM Equitys aktielista.

Kommentarer till rapporten

Jag har översiktligt granskat denna halvårsrapport för MicroSystemation AB (publ), 556244-3050, enligt den rekommendation som FAR har utfärdat. En översiktligt granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på att:

- delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen

Stockholm 2005-08-25

Eva Jansa

Auktoriserad revisor

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 5,451 tkr (2,445 tkr). Omsättningen är enligt förväntan.

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader under perioden uppgick till 5,437 tkr (4,281 tkr), vilket är enligt förväntan. Personalkostnaderna under perioden uppgick till 2,715 tkr (1,561 tkr). Övriga externa kostnader uppgick till 2,086 tkr (2,072 tkr).

Resultaten för perioden blev 9 tkr -1,916 tkr

Kommande rapporttillfällen

Niomånadersrapport 21 oktober 2005

Bokslutsrapport 24 februari 2006

Denna rapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.msab.com

Frågor angående kvartalsrapporten ställes till Joel Bollö, Micro Systemation AB, tel 08-7390270 eller på e-mail: joel.bollo@msab.com

(För fullständig rapport se bifogad fil)